حسابداری تیزپرداز نسخه تکمیلی

با خرید این محصول شما می توانید تا 24 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 24 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 24,000 ریال.


محصول جدید

امکانات نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی

 • کلیه امکانات نرم افزار پایه در نرم فزار تکمیلی نیز قابل استفاده است.
 • قابلیت شبکه نمودن تا دو نرم افزار با تهیه دو بسته نرم افزار تکمیلی
 • امکان معرفی تا 5 کاربر با تعیین حدود دسترسی برای هر کاربر
 • امکان معرفی تا 10 انبار و امکان انتقال کالا بین انبارها و امکان معرفی چند صندوق
 • امکان گروه بندی کالاها (تا سه سطح) و اشخاص (دو تاسطح) تا 100 گروه
 • بررسی وضعیت بدهکاران و مرتب سازی بر پایه راس تاریخ بدهی، نام و کد شخص
 • هشدار اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول و اقساط موعد رسیده و کالاهای کسری در انبار
 • بررسی وضعیت بستانکاران و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص
 • بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص
 • تراز اسناد بانکی (تراز اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول به صورت ماهانه و محاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هر ماه)
 • گزارش آمار کل انبارها به تفکیک هر انبار یا گروه کالا در هر انبار
 • سیستم چند واحدی کالا و امکان معرفی واحد برای کالاها تا 50 واحر
 • پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید و گزارش چک های پرینت شده
 • امکان طراحی و پرینت فاکتور(همراه 12 نمونه طراحی شده) و فاکتور رسمی
 • هشدار برای چک ها و اسناد پرداختنی (آلارم چک)
 • استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور
 • امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ ویزیتور در پشت فاکتور فروش
 • امکان ثبت چک های باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی
 • مشاهده اطلاعات کالا و اشخاص به صئرت پیشرفته در همه قسمت های برنامه
 • دفتر روزنامه (مشاهده ثبت عملکرد روزانه به صورت دو طرفه)
 • امکان رویت سود و زیان هر شخص و هر فاکتور
 • امکان رویت ریز حساب هر شخص به صورت تفکیکی (به عنوان مثال فقط پرداختی های نقدی یا دریافتی های نقدی یا چک های پرداختی و دریافتی و ...)
 • مشاهده گزارش کالا و رویت ریز خرید و فروش کالا در همه قسمت های برنامه
 • مشاهده گزارش اشخاص و رویت ریز حساب اشخاص در همه قسمت ها برنامه
 • محاسبه مساحت در فاکتور فروش برای کالاهایی که قیمت آن بر اساس مشاحت محاسبه می شوند.
 • امکان محاسبه تخفیف کالا در هر سطر انواع فاکتور
 • تراز حسابها 2 و 4 ستونی و تراز آزمایشی 2 ستونی

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

حسابداری تیزپرداز نسخه تکمیلی

حسابداری تیزپرداز نسخه تکمیلی

امکانات نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی

 • کلیه امکانات نرم افزار پایه در نرم فزار تکمیلی نیز قابل استفاده است.
 • قابلیت شبکه نمودن تا دو نرم افزار با تهیه دو بسته نرم افزار تکمیلی
 • امکان معرفی تا 5 کاربر با تعیین حدود دسترسی برای هر کاربر
 • امکان معرفی تا 10 انبار و امکان انتقال کالا بین انبارها و امکان معرفی چند صندوق
 • امکان گروه بندی کالاها (تا سه سطح) و اشخاص (دو تاسطح) تا 100 گروه
 • بررسی وضعیت بدهکاران و مرتب سازی بر پایه راس تاریخ بدهی، نام و کد شخص
 • هشدار اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول و اقساط موعد رسیده و کالاهای کسری در انبار
 • بررسی وضعیت بستانکاران و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص
 • بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص
 • تراز اسناد بانکی (تراز اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول به صورت ماهانه و محاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هر ماه)
 • گزارش آمار کل انبارها به تفکیک هر انبار یا گروه کالا در هر انبار
 • سیستم چند واحدی کالا و امکان معرفی واحد برای کالاها تا 50 واحر
 • پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید و گزارش چک های پرینت شده
 • امکان طراحی و پرینت فاکتور(همراه 12 نمونه طراحی شده) و فاکتور رسمی
 • هشدار برای چک ها و اسناد پرداختنی (آلارم چک)
 • استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور
 • امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ ویزیتور در پشت فاکتور فروش
 • امکان ثبت چک های باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی
 • مشاهده اطلاعات کالا و اشخاص به صئرت پیشرفته در همه قسمت های برنامه
 • دفتر روزنامه (مشاهده ثبت عملکرد روزانه به صورت دو طرفه)
 • امکان رویت سود و زیان هر شخص و هر فاکتور
 • امکان رویت ریز حساب هر شخص به صورت تفکیکی (به عنوان مثال فقط پرداختی های نقدی یا دریافتی های نقدی یا چک های پرداختی و دریافتی و ...)
 • مشاهده گزارش کالا و رویت ریز خرید و فروش کالا در همه قسمت های برنامه
 • مشاهده گزارش اشخاص و رویت ریز حساب اشخاص در همه قسمت ها برنامه
 • محاسبه مساحت در فاکتور فروش برای کالاهایی که قیمت آن بر اساس مشاحت محاسبه می شوند.
 • امکان محاسبه تخفیف کالا در هر سطر انواع فاکتور
 • تراز حسابها 2 و 4 ستونی و تراز آزمایشی 2 ستونی

alexa

بالا