SCANNER 3D FUEL3D

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

اسکنر سه بعدی مکربوت مدل FUEL3D

ورود به دنیای مجازی بی حد مرز

با اسکنی فای در کمتر از 0/1 ثانیه عکس های سه بعدی با جزئیات کامل بگیرید

اسکن رنگی تا 350 میکرون  مناسب برای اجسام طبیعی 

جزئیات

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

SCANNER 3D FUEL3D

SCANNER 3D FUEL3D

اسکنر سه بعدی مکربوت مدل FUEL3D

ورود به دنیای مجازی بی حد مرز

با اسکنی فای در کمتر از 0/1 ثانیه عکس های سه بعدی با جزئیات کامل بگیرید

اسکن رنگی تا 350 میکرون  مناسب برای اجسام طبیعی 

alexa

بالا