آموزش Ansys 15 بهکامان

ارزان شد!
آموزش Ansys 15 بهکامان

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

قيمت : 159.000 ريال

نسخه : 15

سال تولید : 1393

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 17 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو 

143,100 ریال

-10%

159,000 ریال

جزئیات

سرفصل هاي آموزشي

فصل اول : مباحث مقدماتي

نرم افزار Ansys

روشهاي المان محدود

حجم فايلهاي Ansys

Run كردن نرم افزار

محيط Ansys

خروج از نرم افزار Ansys

چند نكته مهم

اعتبار نرم افزار Ansys

فصل دوم: مدلسازي هندسي در Ansys

مدلسازي هندسي در Ansys

ثوابت هندسي در Ansys

فصل سوم: آناليز خرپا

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي خرپا

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بارهاي متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

مدل كلي تغيير شكل يافته و ماكزيمم جابجايي

ذخيره كردن تحليل

فصل چهارم: آناليز يك تير با مقطع توخالي

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي تير

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بارهاي متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

كانتور گشتاور خمشي

فصل پنجم: آناليز تنش صفحه اي

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي صفحه

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بارفشاري

حل مسئله

مشاهده نتايج

رسم كانتور تنش معادل

فصل ششم: آناليز تير يك سر گير تحت اثر نيروي وزن

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

مدلسازي هندسي تير

تعريف ثوابت هندسي المان

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال ميدان جاذبه

حل مسئله

مشاهده نتايج

مدل تغيير شكل يافته تير

فصل هفتم: آناليز تير تحت بار گسترده

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بار گسترده از مسير

حل مسئله

مشاهده نتايج

كانتور تنش اصلي

فصل هشتم: آناليز غير خطي تير يك سر گيردار تحت مماس خمشي

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

تنظيم آناليز غير خطي

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال گشتاور خارجي

حل مسئله

مشاهده نتايج

مشاهده كانتور جابجايي عمودي تير

ذخيره كردن تحليل

فصل نهم: آناليز كمانش تير يك سر آزاد-يك سر گيردار

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب نوع تحليل

انتخاب نوع المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

فعال كردن اثرات پيش تنش

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بار واحد

حل مسئله

تعريف نوع آناليز

تنظيم جزئيات آناليز كمانش

توسعه حل

مشاهده نتايج

شكل مود

فصل دهم: آناليز ميله تحت كشش با ماده غير خطي

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

تنظيم آناليز غيرخطي

اعمال شرايط تكيه گاهي

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل يازدهم: مدلسازي استوانه توخالي با استفاده از تقارن محوري

اهداف

روش كار

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي استوانه

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال نيروي متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل دوازدهم: آناليز مودال تير يك سر گيردار

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

تنظيمات آناليز مودال

اعمال شرايط تكيه گاهي

حل مسئله

مشاهده نتايج

شكل مودها

انيميشن ارتعاشي

فصل سيزدهم: آناليز هارمونيك تير يك سر گيردار

اهداف

صورت مسئله

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدل هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

تنظيمات آناليز هارمونيك

اعمال شرايط تكيه گاهي

تنظيم محدوده فركانس

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل چهاردهم: آناليز مودال بال هواپيما

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي سطح مقطع بال

مش بندي سطح ايجاد شده

Extrude كردن سطح مش بندي شده

حل

تنظيمات آناليز مودال

اعمال شرايط تكيه گاهي

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل پانزدهم: آناليز هارمونيك سيستم جرم فنر

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي

ايجاد سيستم جرم و فنر

حل

اعمال شرايط مرزي

اعمال نيروي متمركز

تنظيم آناليز هارمونيك

تنظيم محدوده فركانس

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل شانزدهم: آناليز حرارتي هدايت در يك مكعب

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي مكعب

مش بندي مدل هندسي

اعمال شرايط مرزي

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل هفدهم: آناليز حرارتي جابجايي – هدايت در يك مكعب

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي مكعب

مش بندي مدل هندسي

اعمال شرط مرزي دما ثابت

اعمال شرط مرزي عايق با ايزوله

اعمال شرط مرزي جابجايي

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل هجدهم: آناليز انتقال حرارت گذرا در يك مكعب

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي مكعب

مش بندي مدل هندسي

حل

انتخاب نوع آناليز

تنظيمات آناليز گذرا

اعمال شرط مرزي دما ثابت

اعمال شرايط اوليه

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل نوزدهم: آناليز منجنيق

اهداف

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدلسازي هندسي منجنيق

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بار متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

مدل تغيير شكل يافته تير

جابجايي عمودي در محل اعمال نيروي متمركز

فصل بيستم: فراخواني مدل از نرم افزارهاي ديگر

فصل بيست و يكم: آناليز كوپله سازه اي-حرارتي يك ميله

آناليز كوپله سازي – حرارتي يك ميله

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

ايجاد هندسه و تعريف خواص حرارتي

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات حرارتي ماده

ايجاد مدل هندسي ميله

مش بندي مدل هندسي

ذخيره كردن محيط حرارتي

ايجاد محيط سازه اي

تغيير نوع المان

تعريف مشخصات سازه اي ماده

ذخيره كردن محيط سازه اي

حل

محيط حرارتي

فراخواني محيط حرارتي

اعمال شرايط مرزي حرارتي

حل مسئله

محيط سازه اي

فراخواني محيط سازه اي

اعمال قيود سازه اي

در نظر گرفتن اثرات حرارتي

اعمال دماي مرجع

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل بيست و دوم: استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال بار متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

كانتور تغيير مكان تير

كانتور تغيير مكان در سطح طولي وسط تير

كانتور تغيير مكان براي 16/1 طول تير

فصل بيست و سوم: استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از جسم

استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از شكل

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي صفحه

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط مرزي

اعمال بار فشاري

حل مسئله

مشاهده نتايج

فصل بيست و چهارم: استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط مرزي

اعمال بار متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

تعريف كميت هاي مد نظر

مرتب كردن داده ها روي محورهاي مختصات

رسم نمودار

فصل بيست و پنجم: تنظيمات گرافيكي نرم افزار

تنظيمات گرافيكي نرم افزار

صورت مسئله

روش كار

پيش پردازش

انتخاب المان

تعريف ثوابت هندسي المان

تعريف مشخصات ماده

مدل سازي هندسي تير

مش بندي مدل هندسي

حل

اعمال شرايط تكيه گاهي

اعمال نيروي متمركز

حل مسئله

مشاهده نتايج

شماره گره ها

حذف شرايط مرزي

تنظيمات پنجره گرافيكي

حجم دادن به مدل خطي

نمايش مدل در نماهاي مختلف

تنظيمات كانتور

تغيير تعداد رنگ

تغيير نوع رنگ

فصل بيست و ششم : معرفي برخي از المانهاي Ansys

Structural Beam

Structural Pipe

Structural Solid

Structural Shell

Contact

Thermal Link/ Thermal Solid

فصل بيست و هفتم: انتخاب بخشي از مدل

فصل بيست و هشتم: مدلسازي هندسي رينگ

مدل سازي هندسي رينگ

ايجاد سه مستطيل

يكپارچه كردن مستطيل ها

ايجاد دواير

كپي دايره كوچك

كم كردن دايره بزرگ از سطح اصلي

يكپارچه كردن سطوح

Fillet   زدن نيمه بالايي سطح

ايجاد سطوح Fillet

يكپارچه كردن سطوح

دوران سطح

حذف شماره سطوح و خطوط از پنجره گرافيكي

ايجاد صفحه كاري

نمايش جزئيات صفحه كاري

ايجاد سيلندر كوچك

تغيير صفحه كاري

كپي كردن سيلندر كوچك

كم كردن سيلندرها از بدنه اصلي رينگ

فصل بيست و نهم: مدلسازي Spindle

مدل سازي Spindle

ايجاد مستطيل

ايجاد نقاط

ايجاد سطح پايه

ايجاد سوراخ هاي سطح پايه

اكسترود كردن سطح پايه

تغيير صفحه كاري

ايجاد سطح پايه قسمت شيب دار

اكسترود كردن سطح شيب دار

ايجاد دنده روي سطح شيب دار

تغيير صفحه كاري

ايجاد رابط بين پايه و قسمت شيب دار

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Ansys 15 بهکامان

آموزش Ansys 15 بهکامان

قيمت : 159.000 ريال

نسخه : 15

سال تولید : 1393

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 17 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو 

محصولات مرتبط

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا