آموزش Altium designer پروتل بهکامان

ارزان شد!
آموزش Altium designer پروتل

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

قيمت : 139.000 ريال

نسخه : 10

سال تولید : 1391

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 24 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

125,100 ریال

-10%

139,000 ریال

جزئیات

سرفصلهاي آموزش پروتل 10
فصل اول
• بررسي منوهاي ساختار شماتيك مدار
منوي File،منوي Edit،منوي View
منوي Place،منويDesign،منوي Tools
فصل دوم
• بررسي منوهاي ساختار PCB مدار
منوي File، Edit، View، Projects
منوي Place،Design، Tools
منويAuto Route، Window، Help
فصل سوم
• ترسيم شماتيك ، شبيه سازي و طراحيPCB
جدول بندي هاي سند،نحوه ذخيره مستندات طرح
ايجاد پروژه جديد،ايجاد يك صفحه شماتيك جديد
تنظيم كردن گزينه هاي شماتيك
• ترسيم شماتيك
قرار دادن عناصر در شماتيك
سيم كشي مدار،شبكه اتصال، برچسب شبكه اتصال
• تنظيم گزينه هاي پروژه
بررسي خصوصيات الكتريكي شماتيك
تنظيماتError Reporting
تنظيماتConnection Matrix
تنظيمات Comparator وكامپايل پروژه
• ايجاد يك سندPCB
اضافه كردن PCB جديد به پروژه
انتقال طرح،بهنگام  كردن PCB
شبكه هاي راهنما وLayer Stack Manager
تنظيم كردن قواعد طراحي جديد
• قرار دادن عناصر در PCB
تغيير نقشه پايه ،مسير يابي  دستي برد
نكاتي در رابطه با جايگذاري مسيرها
مسيريابي خودكار برد
فصل چهارم
• سفارشي كردن منابعDXP
مرتب كردن منو ها و نوارهاي ابزار موجود
اضافه كردن دستور به نوار ابزار يا منو
كليدهاي ميانبرجهت اضافه كردن دستور به نوار موجود
اضافه كردن متمايز كننده گروه به منوي كشويي
ايجاد منوي كشويي،كار كردن با جدول كليد ميانبر
فصل پنجم
• ايجاد عناصر
ايجاد عناصر شماتيك وكتابخانه هاي شماتيك
اضافه كردن لايه ها به عناصر شماتيك
نكاتي در مورد اضافه كردن پايه
• تنظيم خصوصيات شماتيك
جستجوي محل فايل هاي مدل
اضافه كردن مدلهاي نقشه پايه به عنصر شماتيك
اضافه كردن مدلهاي شبيه سازي مدار
اضافه كردن مدل هاي تماميت سيگنال
اضافه كردن پارامترهاي عنصر


رشته هاي Indirection
ترسيم كمان، Library Report
Component Rule Checker
• ايجاد نقشه پايه عناصرPCB
ايجاد كتابخانه PCB جديد
استفاده از PCB Component Wizard
ايجاد دستي نقشه پايه
جايگذاري بالشتكها در نقشه پايه جديد
ترسيم خط مرزي نقشه پايه جديد
• ايجاد نقشه پايه اي  با شكل بالشتك غيرعادي
جايگذاري بالشتكها
 نمايش درآوردن وتعيين گسترش ماسكها
اضافه كردن اجزاي ابتدايي مسيريابي به نقشه پايه
فصل ششم
• كتابخانه هاي مجتمع DXP
اضافه كردن و حذف كتابخانه ها
يافتن عنصر در كتابخانه هاي مجتمع
ايجاد كتابخانه مجتمع وكتابخانه شماتيك پروژه
ايجاد كتابخانه PCBوبسته كتابخانه اي منبع
اضافه شدن كتابخانه منبع بهLibrary Package
اضافه كردن مدل ها به Library Package
اضافه كردن مدلها به عنوان كتابخانه هاي منبع
تنظيم نام مسير فايلها و كتابخانه مدل
كامپايل كردن كتابخانه مجتمع واصلاح آن
فصل هفتم
• سفارشي كردن گزارش عناصر
استفاده از كادر مكالمه Report Manager
دستكاري ستونها،فيلتر كردن سفارشي
ايجاد گزارش،صادر كردن گزارش
فصل هشتم
• طراحي چند كاناله
ايجاد طرح چند كاناله
تنظيم فرمت خانه و نشانگر
فرمتهاي يك سطحي وسلسله مراتبي نام خانه
تعريف فرمت نشانگر اختصاصي
كامپايل كردن پروژه
مشاهده نشانگرهاي كانال تخصيص يافته
فصل نهم
• صفحه و شكل برد
شكل برد در DXP، اصلاح شكل برد
تعريف شكل برد از اشياء انتخاب شده
جابجا كردن رئوس برد وجابجا كردن شكل برد
اضافه كردن صفحه جديد از الگوي PCB
Keep Out
فصل دهم
• فيلتر ، انتخاب و ويرايش چند شئ
يافتن اشياء با استفاده از پانل Navigator
يافتن اشياء با استفاده از كادر مكالمه
                Find Similar Objects
اصلاح اشياء انتخاب شده
تغيير دادن نوع درگاه تغذيهGND
تغيير بخشي از نام شبكه اتصال در همه صفحات شماتيك
تنظيم نوع فونت براي نشانگر تمام عناصر
تغيير ضخامت مسير خاص درشبكه اتصال مسيريابي شده
استفاده از پرس و جو براي ويرايش چندين شئ
انتخاب عناصر شماتيك بر مبناي مقدار و نقشه پايه
انتخاب رشته نشانگر براي عنصر PCB با نقشه پايه مشخص
نكاتي در مورد نوشتن پرس و جو
فصل يازدهم
• تماميت سيگنال
تماميت سيگنال در DXP
دورنمايي از تماميت سيگنال
اجراي تحليل تماميت سيگنال از پروژه شماتيك صرف
اجراي تحليل تماميت سيگنال از پروژه PCB
اضافه كردن مدلهاي تماميت سيگنال با Model Assignments
اصلاح مدل عنصر با  Model Assignments
اضافه كردن مدلهاي تماميت سيگنال به صورت دستي
• قواعد طراحي تماميت سيگنال در شماتيك
قاعده طراحي Signal Stimulus
قواعد طراحي تماميت سيگنال در PCB
تنظيم كردن SI Setup Options
پروژه  4port Serial Interface
SI Setup Options در حالت شماتيك صرف
استفاده ازپانلSignal Integrity
بررسي نتايج تحليل Screening
بررسي شبكه هاي اتصال Failed يا Not Analyzed
تنظيم كردن  Preferences
تنظيم تلورانس ها
• آماده سازي تحليل
انتخاب شبكه هاي اتصال براي تحليل
انتخاب شبكه هاي اتصال قرباني و مهاجم
تنظيم جهت پايه هاي دوطرفه
ويرايش كردن بافرها
جايگذاري اختتام شماتيك
اجرا كردن تحليل
استفاده از پنجره Wave Form Analysis
• كاركردن بر روي شكل موجها
انتخاب نمودار و ترسيم فعال،انتخاب شكل موج
بزرگنمايي روي شكل موجهاوجابجايي آنها
نمايش شكل موج در يك ترسيم اختصاصي
اضافه كردن شكل موج به ترسيم
ويرايش شكل موجهايي كه كاربر تعريف نموده
ذخيره كردن و بازخواني شكل موجها
ايجاد نمودار FFT ، ايجاد ترسيم جديد
استفاده از پانلSimData
اضافه كردن شكل موج به ترسيم از پانلSimData
مكان نماهاي اندازه گيري
اندازه گيري هاي شكل موج
فصل دوازدهم
• شروع كار با FPGA
ايجاد پروژه FPGAوتنظيم گزينه هاي پروژه
ايجاد سند منبع شماتيك
جايگذاري قطعات در شماتيك
ارتباط با طرح از طريق پورتها،برقراركردن اتصالات
استفاده از گذرگاه و پيكربندي طرح
فصل سيزدهم
• تركيب شماتيك و VHDL درDXP
ايجاد پروژه FPGA جديد
اضافه كردن اسناد VHDL به پروژه
ايجاد سند VHDL جديد
ايجاد شماتيك سطح بالاي VHDL
توليد نماد صفحه از فايل VHDL
پارامتر VHDL Entityوجايگذاري عناصر
اضافه كردن گذرگاه وبرچسب شبكه اتصال
اضافه كردن فايل Test bench
ايجاد سند Test bench جديد
استفاده ازكتابخانه VHDL
ايجاد سند كتابخانه VHDL جديد
فصل چهاردهم
• صفت هاي مشخصه FPGA
جايگذاري صفت هاي مشخصه
صفتهاي مشخصه عمومي
صفت مشخصه قفل كردن پايه
صفت مشخصه تراشه هدف و پيشرفته
صفت مشخصه ماكروسل و مسير بحراني
صفت مشخصه  Inhibit-Buf
صفت مشخصهFPGA-GSR
صفت مشخصهClock-Buffer
صفت مشخصه تكنولوژي خاص
صفت مشخصهXilinx-BUFG
صفت هاي مشخصه ديگر
فصل پانزدهم
• برد الكتريكي خود را راحت طراحي كنيد
فصل شانزدهم
• نكاتي در مورد ترسيم طرح
فصل هفدهم
• مفاهيم طراحي چند كاناله
فصل هجدهم
• برقراري اتصال درشبكه هاي اتصال
فصل نوزدهم
• كار با شكل موجهاي شبيه سازي
فصل بيستم
• بهنگام سازي هاي طرح و ECO ها
فصل بيست و يكم
• مقدمه اي بر زبان پرس و جو


فصل بيست و دوم
• راهنماي پيشرفته پرس و جو
• كاربرد پرس و جو ها
• كادر مكالمه Query Helper
• زبان پرس و جو
• ترفند هاي اين حوزه
فصل بيست و سوم
• درك پانل هاي DXP و مديريت آنها
فصل بيست و چهارم
• تعيين قواعد طراحي PCB و رفع خطاها
فصل بيست و پنجم
• مسيريابي كنترل شده با امپدانس
فصل بيست و ششم
ميانبرهايDesign Explorer
چندين نكته در رابطه با مدارهاي چاپي
كليدهاي ميانبر در حالت شماتيك
كليدهاي ميانبر در حالت مدار چاپي

وبسياري تيترهاي مفيد آموزشي ديگر.

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Altium designer پروتل بهکامان

آموزش Altium designer پروتل بهکامان

قيمت : 139.000 ريال

نسخه : 10

سال تولید : 1391

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 24 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا