آموزش minitab بهکامان

ارزان شد!
آموزش minitab بهکامان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها

قيمت : 99.000 ريال

نسخه : 16

سال تولید : 1390

نوع لوح فشرده : CD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 12 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

89,100 ریال

-10%

99,000 ریال

جزئیات

فصل اول ) آشنايي كلي با Minitab : معرفي دستورات منوها و اعمال انجام دهنده آنها
معرفي پنجره هاي  Session, GRAPH, History, Data, Project Manager, Info ,
آشنايي بامنوهاي  File, Edit, Data, Calc, Stat, Graph, Editor, Tools, Window, Help .
فصل دوم ) داده ها و پارامترهاي آماري : جمع آوري داده ها و ثبت آن و ذكر اهداف اين جمع آوري،آشنايي بابرگه جمع آوري داده وذكر2 نمونه باشرح
كامل، ذكر نمودار تمركز نقص با يك مثال عملي و تجزيه و تحليل آن، آشنايي با داده هاي پردازش شده، ذكرپارامترهاي آماري ودادن اطلاعات دربارۀ اين
پارامترها، قدم به قدم محاسبۀ پارامترهاي آماري در Minitab.
فصل سوم ) نمايش داده هاي كيفي :
* نمودار ميله اي  Bar Chart : معرفي كامل اين نمودار و دليل استفاده از اين نمودار، چگونگي رسم نمودار Bar Chart  با يك مثال عملي
* نمودار دايره اي  Pie Chart : معرفي كامل اين نمودار و دليل استفاده از اين نمودار، چگونگي رسم نمودار Pie Chart  با يك مثال عملي
* نمودار پارتو  Pareto Chart : معرفي كامل اين نمودار و دليل استفاده از اين نمودار، چگونگي رسم نمودار Pareto Chart  با يك مثال عملي،
* مقدار دهي جدول Data، اجراي نمودار و تعيين نام براي نمودار،كدگذاري عددي به عددي،كد گذاري عددي به متني.
فصل چهارم ) نمودار استخوان ماهي Fish Bone Diagram :
معرفي نمودار علت و معلول و ذكر دليل استفاده از آن، حل يك مثال عملي براي تعامل بالاتر با اين فصل،رسم گام به گام نموداراستخوان ماهي وچاپ آن.
فصل پنجم ) نمودار پراكنش Scatter Diagram :
معرفي نمودار با بيان يك مورد عملي و ذكر علت استفاده از آن، شرح رسم نمودار، بيان الگوي متداول نمودار پراكنش و توضيح اين الگوها با رسم شكل،
معرفي ضريب همبستگي.
فصل ششم ) نمايش داده هاي كمي :
* بافت نگار  Histogram : آشنايي با بافت نگار يا نمودار فراواني، رسم نمودار بافت نگار، تغيير نحوۀ نمايش موج، نحوۀ عنوان نويسي و زير نويسي نمودار
چگونگي تغيير نوع نمودار، معرفي الگوهاي مختلف در بافت نگار و تفسير كامل آنها.  
* نمودار شاخه و برگ ساده : توضيح نمودار به همراه يك مثال عملي
* نمودار شاخه و برگ پشت به پشت : توضيح نمودار به همراه يك مثال عملي
* نمودار شاخه و برگ نقطه دار : توضيح نمودار به همراه يك مثال عملي
* رسم نمودار شاخه و برگ با نرم افزار  Minitab: به همراه توضيحات تكميلي.
فصل هفتم ) نمودارهاي كنترل  Control Chart : آشنايي باانواع داده هاي موجوددرفرآيند نمونه گيري،شرح اين نوع نموداربراي مشخصه هاي متغير،
رسم پله به پله نموداركنترلي،آشنايي با آزمونهاي كنترلي وشرح كامل آنها،تقسيم بندي نواحي مختلف يك نمودار كنترلي،معرفي نمودار تك مشاهده اي
وچگونگي رسم آن، نمودار كنترل برد متحرك، زمان استفاده و چگونگي رسم آن، نمودارهاي كنترل جمعي تجمعي و ميانگين متحرك موزون نمايي و
چگونگي رسم نمودارها در Minitab ، تشخيص خروج ا زكنترل در نمودارهاي جمعي تجمعي، گام به گام با  V-Mask ، معرفي نمودار كنترل ميانگين
متحرك موزون نمايي  (EWMA) و رسم نمودار با مثال عملي، بيان كامل نمودار كنترل ميانگين متحرك و ذكر انواع نمودار كنترل، رسم گام به گام
نمودار P , NP ، چگونگي رسم نمودار  U , C  با مثال عملي.
فصل هشتم ) تجزيه و تحليل كارآيي فرآيند Process-Capability Analysis : آشنايي كامل بااين فرآيند،نسبت كارآيي فرآيند براي فرآيند
نامتقارن،رسم نمودار فرآيند تجزيه و تحليل كارآيي فرآيند و تفسير آن، معرفي نمودارهاي احتمال نرمال ، بافت نگار كارآيي و توانايي.
فصل نهم ) آزمون فرض Test Of Hypothesis : توضيح كامل آزمون فرض وفاصله هاي اطمينان،ذكريك مثال  ،محاسبۀ فاصلۀاطمينان براي ميانگين.
فصل دهم ) گراف طرح خطي  Line Plot : توضيح گراف ، شرح كامل كادر محاوره اي گراف مورد نظر و ...
گراف طرح توزيع احتمال Probability Distribution Plot : توضيح گراف،شرح كامل كادرمحاوره اي گراف موردنظرهمراه بايك مثال عملي.

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش minitab بهکامان

آموزش minitab بهکامان

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها

قيمت : 99.000 ريال

نسخه : 16

سال تولید : 1390

نوع لوح فشرده : CD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 12 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا