آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 نوین پندار

ارزان شد!
آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 نوین پندار

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016

محصول شرکت نوین پندار

133,200 ریال

-10%

148,000 ریال

جزئیات

آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:

فصل اول : ايجاد ديوار فاز دو 
معرفي عملكرد لايه ها  
-تعريف لايه سازه اي  
-تعريف لايه ملات  
-تعريف لايه عايق 
-تعريف لايه سطح نهايي 
-تعريف لايه membranes layer 
نحوه لايه بندي و تعيين عملكرد آنها  
تعيين متريال براي لايه هاي ديوار 
-ايجاد هاشور در نما  
-ايجاد هاشور در برش  
ترسيم ديوار لايه بندي شده  
ترسيم ديوارهاي متقاطع 
 -همخواني لايه هاي ديوراهاي مجاور 
ويرايش ديوار  
-Edit Profile  
-Wall Sweep 
-Wall Revel 
محل ترسيم كف در تقاطع با ديوار  
-ترسيم كف در نقشه هاي فاز يك  
-ترسيم كف در نقشه هاي فاز دو  
 فصل دوم : كف، بام و سقف كاذب  
لايه بندي كفها ، سقف كاب  ، بامها  
-لايه بندي سازه اي  
-لايه بندي ملات  
-لايه بندي عايق 
-لايه بندي سطح نهايي 
-لايه بندي membranes layer 
كف سازي سازه اي ، كف سازي معماري  
-ايجاد كف سازه اي  
-ايجاد كف معماري  
ايجاد كف شيبدار  
-تعيين شيب در كف  
ايجاد بام و سقف كاذب شيب دار  
-ايجاد شيب با استفاده از Slop Arrow 
فصل سوم : ترسيم ديوار Curtain wall 
معرفي Curtain wall ها  
-تعريف Curtain Wall 
-تعريف Store front 
-تعريف Exterior Glazing 
بخشهاي تشكيل دهنده Curtain wall 
-شناخت پنل  
-شناخت Mullion 
-شناخت Grid 
تنظيمات Grid ها در حالت Store Front 
-تعيين فاصله افقي  
-تعيين فاصله عمودي  
-الگوهاي چيدمان  
تنظيمات Mullion ها در حالت Store Front 
-ايجاد Mullion هاي افقي  
-ايجاد Mullion هاي عمودي  
-تعيين سطح مقطع Mullion ها 
تنظيمات Panel ها در حالت Store Front 
-تعيين متريال پنلها  
-تعين نوع پنلها  
-تغيير پنلها  
قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 
ايجاد Grid, Mullion بر روي Curtain wall 
-نقشه بندي Curtain wall  
-قاب بندي Curtain wall 
قرار دادن درب و پنجره بر روي Curtain Wall 
-نحوه اضافه كردن درب به Curtain wall 
-نحوه اضافه كردن پنجره به Curtain wall 
كار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 
-معرفي Exterior Glazing 
-مقايسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall 
فصل چهارم : Component  
قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component 
فصل پنجم : كار با پله  
ويرايش پله متريال ، گرافيك ، سازه  
-تعيين بخشهاي مختلف پله  
-تعيين نحوه نمايش پله  
-تعريف بخش سازه اي پله  
ويرايش پله ويرايش كف پله ها  
-تعيين قطر كف پله  
-تعيين متريال كف پله  
-مشخص كردن ميزان پيش آمدگي پله ( دماغه )  
-تعيين سطح مقطع دماغه  
ويرايش پله كار با پيشاني پله  
- تعيين قطر پيشاني پله   
-تعيين متريال پيشناني پله  
-نحوه اجراي پيشاني پله 
فصل ششم : Structure 
معرف Tab Structure 
-معرفي سازه  
-معرفي فونداسيون  
آكس بندي و Grid 
-نحوه آكس بندي يك پروژه  
ستون گذاري  
-ستون گذاري بر مبناي آكس بندي  
-تعيين سطح مقطع ستون  
-تعيين نوع سازه ستون  
تير ريزي ( تير اصلي )  
-تير ريزي بر مبناي ستون گذاري  
-تعيين سطح مقطع تير ريزي   
-تعيين نوع سازه تير ريزي   
تير ريزي ( تير فرعي )  
-تير ريزي فرعي بر مبناي تر ريزي اصلي  
-تعيين سطح مقطع تير ريزي   
-تعيين نوع سازه تير ريزي   
خرپا  
-ايجاد يك خرپا  
-تعيين شكل خرپا  
-ويرايش بخشهاي مختلف خر پا  
بادبند  
-ايجاد يك بادبند  
-تعيين شكل بادبند  
-ويرايش باد بند  
فنداسيون و Template view 
فونداسيون ها  
- معرفي انواع فونداسيون  
-پي منفرد  
-پي نواري  
-پي گسترده  
فصل هفتم :كار  با Family و Component 
معرفي مفهوم Family , Component و انواع آنها  
-آشنايي با Family 
-آشنايي با Component 
-مقايسه Family و Component 
Component - Model place 
-ايجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  
Extrusion 
Blend 
Revolve 
Sweep 
Sweep blend 
ايجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 
 ايجاد void (Sweep) 
ساخت Family  بخش اول  
-ايجاد بلوك  
-ذخيره سازي بلوك  
-باز خواني بلوك  
ساخت Family  بخش دوم  
-ويرايش بلوك  
فصل هشتم : Mass Modeling 
آشنايي با Mass Modeling 
معرفي فضاي Mass و نكات كاربردي  
ويرايش اجزاء يك حجم و Extrusion در Mass Modeling 
-ايجاد حجم در محيط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 -مفهوم نقطه در حچم  
-مفهوم خط حجم  
-مفهوم صفحه در حجم  
كار با Blend در Mass 
-ايجاد حجم در محيط Mass modeling با استفاده از blend 
كار با Revolve در Mass 
-ايجاد حجم در محيط Mass modeling با استفاده از Revolve 
كار با Sweep و Sweep blend در Mass  
-ايجاد حجم در محيط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 
ايجاد حجم از يك Mass  
-وارد كردن Mass در صفحه 
-ايجاد طبقات  
-ايجاد بام  
-ايجاد ديوار  
-ايجاد ديوار شيشه اي  
فصل نهم : سايت و توپو گرافي 
 معرفي سايت و ايجاد توپوگرافي 
-تعيين ارتفاع نقاط مبنا روي نقشه  
ايجاد بتا و Component بر روي توپوگرافي  
-ايجاد سطح صاف بر روي توپوگرافي 
 -قرار دادن آبجكت منطبق با سطح توپوگرافي 
ويرايش توپوگرافي بخش اول  
-تعيين تراز توپو گرافي  
-تعيين محدوده كار بر روي توپوگرافي  
ويرايش توپوگرافي بخش دوم 
-تفاوت برش و سطح ثانويه در توپوگرافي  
ويرايش توپوگرافي بخش سوم  
-تلفيق سطوح توپوگرافي 
كار با Graded Region 
-ايجاد يك كپي از سطح توپوگرافي بر مبناي محيط  
-ايجاد يك كپي از حجم توپوگرافي  
فصل دهم :نامگذاري فضاها و تعيين حدود  
تعريف Room و عملكرد آن  
-مفهوم واژه Room 
-نام گذاري فضا ها  
-تعيين مساحت هر فضا  
-Legend گذاري نقشه  
تعريف Area و عملركد آن  
-مفهوم واژه Area 
-نام گذاري فضا ها  
-تعيين مساحت هر فضا  
-Legend گذاري نقشه  
فصل يازدهم : Annotate 
اندازه گذاري و كد گذاري نقشه  
-انواع روشهاي اندازه گذاري  
-تعيين زاويه  
-تعيين طول  
-تعيين مختصات جغرافيايي  
-تعيين كد ارتفاعي  
-نگارش ميزان شيب  
ويرايشگرها و جزئيات نقشه  
-استفاده از خط جزئيات  
-ايجاد هاشور مثبت  
-ايجاد هاشور منفي  
ايجاد Detaille و ويرايش آن  
-ايجاد ديتيلينگ  
-ويرايش جزئيات ايجاد شده  
  Tag بندي و تعيين مشخصات جزئيات نقشه  
-تيپ بندي در و پنجره  
-تگ زدن جزئيات  
فصل دوازدهم : شيت بندي  
شيت بندي  
-ايجاد سايزهاي مختلف ورق كاغذ  
-نحوه ايجاد تايتل دلخواه  
-قرار دادن نقشه ها در شيت  
فصل سيزدهم : متره و بر آورد  
متره و برآورد  
-تعريف متره و برآورد در Revit 
-معرفي انواع روشهاي متره و بر آورد  
-ويرايش متره و بر آورد محاسبه شده  
فصل چهار دهم : رندرينگ  
 بخش اول  
-ايجاد متريال  
-ويرايش متريال  
بخش دوم  
-قرار دادن دوربين در فضا  
-تنظيم ارتفاع ديد ناظر  
-تنظيم زاويه ديد ناظر  
بخش سوم  
-تنظيم نور و سايه  
-تنظيم جهت تابش خورشيد  
-تنظيم زاويه تابش خورشيد  
-تنظيم زمان تابش  
-تنظيم فصل و موقعيت جغرافيايي تابش  
بخش چهارم  
-معرفي پنجره رندرينگ  
-تعيين رزولوشن رندر  
-تعيين نوع رندر ( داخلي يا خارجي )  
-تعيين نحوه تابش ( نور پردازي طبيعي يا مصنوعي ) 
-آسمان و پس زمينه  
-ذخيره سازي عكس در محيط Revit 
-ذخيره سازي عكس خارج از محدوده  

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 نوین پندار

آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 نوین پندار

آموزش پيشرفته AUTODESK REVIT 2016

محصول شرکت نوین پندار

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا