آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

ارزان شد!
آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

133,200 ریال

-10%

148,000 ریال

جزئیات

آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:
فصل اول : بردار در فتوشاپ  
درس اول : بردار در فتوشاپ  
- تعريف بردار در فتوشاپ  
- مقايسه پيكسل و بردار  
- مزاياي استفاده از لايه هاي برداري  
درس دوم : معرفي ابزارهاي ترسيم 
- معرفي ابزارهاي ترسيم  
- بررسي روشهاي ترسيم  
درس سوم : Path چيست ؟ 
- ترسيم با حالت Path 
- تعريف Path 
- آشنايي با پنل Path 
درس چهارم : كار با ابزار ترسيم 
- معرفي پنل Properties 
- خصوصيات چهار گوش,  دايره و چند ضلعي  
- خصوصيات ترسيم ستاره، خط وخطوط جهتدار 
- آشنايي با Custom Shape 
درس پنجم : Path Operation  
- معرفي دستورات Path Operation 
- دستورات Combine ، Subtractو Intersect 
- آشنايي با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنايي با Fiil و Stroke 
- معرفي خصوصيات Fill  و Stroke  
- ايجاد خط چين
- اعمال طيف رنگ و بافت به Stroke 

فصل دوم :  ترسيم 
درس اول : كار با ابزار  path selection
- معرفي ابزار انتخاب path 
- مقايسه path selection با Move 
- جابجايي و تغيير اندازه Path  
- كنترل خصوصيات Path 
درس دوم : كار با ابزار Direct selection 
- معرفي ابزار Direct selection و قابليتهاي آن 
- حالات مختلف نقاط تشكيل دهنده Path 
- مقايسه Direct selection و Path section 
- كنترل نقاط و خطوط وجابجايي و كنترل اهرمها  
درس سوم :  كار با ابزار pen  
- بررسي حالتهاي مختلف ابزار Pen 
- نحوه ايجاد يك لايه وكتور  
- ترسيم يك شكل ساده با ابزار Pen 
- نحوه ترسيم يك خط منحني  
- آشنايي با اهرمها و مديريت و كنترل آنها 
- فعال و غير فعال كردن يك Path 
- ارتباط ميان خط اهرم و نقطه  
درس چهارم : كار با ابزار Convert Point 
- بررسي شرايط متقارن دو اهرم  
- آشنايي با ابزار Convert Point 
- كنترل اهرمها بصورت مستقل 
- حذف و اضافه كردن اهرم  
- شروع به ترسيمهاي پيچيده  
درس پنجم : انتخاب يك تصوير 
- ترسيم اشكال دلخواه  
- نحوه انتخاب يك شكل با ابزارهاي ترسيم
- اضافه و حذف كردن نقطه  
درس ششم : آشنايي با پنل path  
- آشنايي با پنل path  
- معرفي Work path 
- دستور fill path with foreground color 
- كار با دستور Stroke path with brush  
- كار با دستور Load path as selection 
- دستور Make work path from selection 
درس هفتم : ذخيره كردن Path 
- Export يك مسير به فايل .ai
- بررسي فايل ايجاد شده در Illustrator 

فصل سوم  : متن در فتوشاپ 
درس اول : انواع متن
 
- آشنايي با انواع متن  
- شروع به تايپ در فتوشاپ  
- ايجاد يك كادر متني  
- مقايسه متن گرافيكي و پاراگراف  
درس دوم : Type Mask 
- آشنايي با لايه متن  
- نحوه تثبيت يك لايه متني 
- كار با Vertical type tool   
- كار با ابزار Type Mask tool  
درس سوم : كار با متن  
- آشنايي با Option  ابزار متن  
- آشنايي با كليدهاي ميانبر در مورت متن  
درس چهارم : پانل كاراكتر 
- آشنايي با پنل كاراكتر  
- تغيير فونت و اندازه متن 
- تعيين فاصله خطوط و فاصله حروف  
- آشنايي با Base line  
- تعيين رنگ فونت  
درس پنجم : پانل پاراگراف 
- آشنايي با پنل پاراگراف 
- ساخت يك كادر متني  
- تعريف پاراگراف ،چيدمان و لياوت متن  
- تعيين حاشيه و كنترل فاصله بين پراگرافها  
درس ششم : Character Style  
- آشنايي با پانل كاراكتر استايل  
- اعمال كاراكتر استايل به متن  
- آشنايي با دستور Clear override 
- كار با Character Style option 
درس هفتم : Paragraph Style 
- آشنايي با پاراگراف استايل  
- آشنايي با دستور Clear override 
- ساخت يك Paragraph Style 
- كار با Paragraph Style option 
درس هشتم : غلط يابي و جستجو در متن 
- آشنايي با دستور Check spelling  
- اصلاح ايرادهاي تايپي يك متن  
- جستجو در متن  
- جايگزيني كلمات در يك متن  
درس نهم : متن و مسير 
- نوشتن متن بر روي يك مسير منحني  
- كنترل متن بر روي مسير  
- ايجاد يك كادر متني با شكل خاص و تنظيمات مربوطه 
درس دهم : text wrap 
- آشنايي با دستور Text Warp 
- دفرمه كردن متن  
- Transform  كردن متن  
فصل چهارم : آشنايي با Belending Mode 
درس اول : آشنايي با Belending Mode 

- تعريف Blending mode 
- آشنايي با دسته بندي Blend mode 
- آشنايي با Dissolve 
درس دوم : آشنايي با Darken مدها يا مدهاي تيره 
- تعريف Darker color 
- آشنايي با مدهاي Darken، Multiply، Color Burn 
- آشنايي با مدهاي Linear burn  ، Darker 
درس سوم : آشنايي با Lighten مدها يا مدهاي روشن 
- آشنايي با Lighter color 
- آشنايي با مد هاي  Lighten، Screen، Color Doge 
- آشنايي با مدهاي Linear Doge  ، Lighter Color 
درس چهارم : آشنايي با Contrast مدها   
- آشنايي با Contrast  مدها  
- آشنايي با مدهاي Overlay ، Soft Light 
- آشنايي با مدهاي Hard Light ،Vivid Light 
- آشنايي با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix 
درس پنجم : آشنايي با Comprative mode 
- توضيحاتي در مورد مدهاي مقايسه اي  
- آشنايي با مدهاي  Difference و Exultation 
- آشنايي با مدهاي Subtract  و Divide   
درس ششم : آشنايي با Comosite  مدها، مدهاي تركيبي 
- آشنايي با مدهاي تركيبي  
- مدهاي Hue ، Color، Saturationو Luminosity 
درس هفتم : بررسي Blend mod با يك تصوير 
- بررسي مدها روي يك تصوير  
- ايجاد بافت بر روي تصوير  
- تغيير كنتراست بوسيله مدها  
- تبديل تصوير به نقاشي  
درس هشتم : رنگي كردن يك تصوير 
- رنگ آميزي پوست و مو  
- رنگ آميزي اجزاء صورت  
درس نهم : جادوي Blend Mode 
- ايجاد بافت  
- رنگ آميزي بافتهاي ايجاد شده با كمك بلند مد  
فصل پنجم : Layer Style 
درس اول : معرفي Style layer 

- انجام يك پروژه 
- تعريف استايل ليرها  
درس دوم : ايجاد سايه 
- كار با Drop shadow  
- اعمال سايه به محتويات لايه و تنظيمات مربوطه 
- معرفي Inner Shadow و خصوصيات آن 
درس سوم : ايجاد درخشندگي 
- كار با Outer Glow و Inner Glow 
- تغيير رنگ Glow 
- استفاده از يك طيف رنگي براي ايجاد درخشندگي 
- كار با بخش Quality 
درس چهارم : رنگ آميزي با Style Layer 
- معرفي Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay 
- استفاده از دستورات رنگ آميزي به صورت تركيبي  
درس پنجم : ايجاد برجستگي 
- كار با دستور Bevel & Emboss 
- برجسته كردن لبه هاي لايه و اعمال تنظيمات آن 
- آشنايي با Contour 
- اعمال بافت بصورت برجسته  
درس ششم : خط دور لايه 
- استفاده از Satin 
- اعمال Stroke به لايه و تنظيم خصوصيات آن  
- برجسته كردن Stroke 
درس هفتم : تعريف Fill  و Opacity 
- مقايسه Fill  و Opacity 
- ايجاد يك بافت شيشه اي  
درس هشتم : مديريت استايلها   
- بررسي استايلها روي لايه در پانل لير  
- ايجاد ،حذف و كپي كردن افكتها  
- آشنايي با دستور Rasterize layer style 
- آشنايي با Global Light 
- كار با دستور Scale Effect 
درس نهم : كار با Pallet Style 
- آشنايي با پنل Style  
- اعمال Style  روي لايه 
- ساخت يك Style  جديد 

فصل شش : كار با ماسك 
درس اول : آشنايي با  Mask 
- معرفي انواع ماسك  
- بررسي ماسك در پنل لير  
- نمايش لير ماسك  
درس دوم : معرفي Layer Mask 
- روش ايجاد Layer Mask 
- تاثير رنگ سياه و سفيد در Layer Mask 
- بررسي رنگ خاكستري در Layer Mask 
- ايجاد Layer Mask  همراه با انتخاب  
درس سوم : كار با لير ماسك 
- ماسك كردن يك تصوير  
-مونتاژ يك عكس با كمك ماسك 
- معرفي Indicates layer mask is linked to layer  
درس چهارم : كار با Refind  Edge 
- آشنايي با Output در Refine edge 
- ايجاد يك لايه جديد به همراه ماسك  
- ايجاد يك سند جديد به همراه لايه ماسك  
درس پنجم : معرفي vector mask 
- معرفي و ايجاديك Vector Mask  
درس ششم : كار با پانل Propertise 
- بررسي يك Vector Mask در پنل Properties  
- معرفي دستورات Mask Edge  و Color Range 
- معكوس كردن محدوده Mask  
- تبديل محدوده ماسك به يك انتخاب  
درس هفتم : معرفي Clip Mask 
- معرفي و ايجاد Clip Mask  
- مزاياي استفاده از Clip Mask  
- مديريت و كنترل لايه ها در Clip Mask 
درس هشتم : ماسك هاي تركيبي   
- نوشتن يه متن با كمك عكس  
- تركيب لير ماسك و كليپ ماسك  
درس نهم : ماسك و Layer Style 
- اعمال يك Style  به ماسك 
- بررسي Style  در Clip Mask  و Layer Mask 
فصل هفتم : كار با اسمارت آبجكت 
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجكت 

- تعريف اسمارت آبجكت  
- مقايسه لايه اسمارت و لايه نرمال  
درس دوم : وارد كردن و ايجاد اسمارت آبجكت 
- آشنايي با دستور Place  
- وارد كردن يك عكس به صورت اسمارت آبجكت  
- ايجاد اسمارت آبجكت از Mini Bridge  
- آشنايي با دستور Convert To Smart Object 
- ايجاد اسمارت آبجكت با كمك Adobe Camera Raw 
درس سوم : ويرايش اسمارت آبجكت 
- انجام يك پروژه  
- تبديل چند لايه به يك اسمارت آبجكت  
- ويرايش اسمارت آبجكت 
درس چهارم : كار با اسمارت آبجكتهاي وكتور 
- وارد كردن يك اسمارت آبجكت از Adobe illustrator 
- ويرايش اسمارت آبجكت در Adobe illustrator 
درس پنجم : مديريت بر روي اسمارت آبجكت  
- انجام يك پروژه  
- آشنايي با دستور Replace Content 
- آشنايي با دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگي 
درس اول : آشنايي با درخشندگي تصوير

- بررسي كانالهاي رنگ در مد RGB 
- تعريف كانالهاي رنگي  
- بررسي پهناي رنگي RGB و CMYK 
- ته مايه خاكستري رنگ چيست  
- آشنايي با Shadow , midtown , highlight  
درس دوم : كنترل اتوماتيك درخشش تصوير
- كانالهاي رنگ در يك تصوير كم كنتراست  
- Auto tone ،Auto contrast و Auto Color 
درس سوم : Brightness و Contrast 
- معرفي Adjustment 
- آشنايي با دستور Contrast brightness 
- معرفي Adjustment layer 
- اصلاح نور از طريق كانالهاي رنگ  
درس چهارم : اصلاح درخشنگي بخشي از تصوير 
- ابزارهاي  Doge  و Burn و خصوصيات آمها 
- اصلاح نور  تصوير با  Contrast brightness 
درس پنجم : معرفي هيستو گرام 
- معرفي پنل هيستوگرام  
- كار با Luminosity 
- تشريح نمودار خطي در هيستوگرام  
- بررسي تغييرات هيستوگرام هنگام اصلاح نور   
درس ششم : كار با Shadow  و Hilight 
- دستور Shadow Highlight و تنظيمات آن 

فصل نهم : اصلاح رنگ تصوير 
درس اول : آشنايي با اصلاح رنگ تصوير 

- اصلاح رنگ چيست  
- بررسي امكانات اصلاح رنگ  
- معرفي ابزار Sponge 
درس دوم : كار با Level 
- بررسي پنجره Level 
- تغييرات  Shadow , midtown , highlight 
- منظور از in put و out put در يك تصوير  
- بررسي قابليت Auto در پنجره Level 
- كنترل كانالهاي رنگ با كمك Level 
درس سوم : آشنايي با Hue  و Saturation 
- اصلاح رنگ با كمك Hue / Saturation 
- تعرفي Saturation , hue , Lightness 
- تاثير گذاري بر روي رنگ مشخص  
- استفاده از گزينه Colorize  
درس چهارم : آشنايي با Curves 
- آشنايي با Curve 
- بررسي Out put و Input در پنجره Curve 
- اصلاح رنگ و نور با كمك كانالهاي رنگ  
درس پنجم : كار با Color balance 
- آشنايي با Color Balance 
- ساخت يك شعله با كمك Color Balance 
درس ششم : استفاده از Photo Filter 
- اصلاح رنگ تصوير با كمك Photo Filter  
 درس هفتم: قديمي كردن تصوير 
- مروري بر مباحث فتوشاپ پيشرفته با كمك قديمي كردن يك عكس  
درس هشتم : رنگي كردن تصوير 
-  رنگي كردن عكس با كمك Hue / Saturation 
- رنگ آميزي پوست با كمك Color Balance  
- آشنايي با Variation 

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

آموزش پيشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

محصولات مرتبط

آموزش ساخت انیمیشن و صحنه پردازی در 3DsMax 2DVD تولید شرکت پارسیان بیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 18ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار Adobe Flash cs5 ابزار حرفه ای ساخت مالتی مدیا و انیمیشن  

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مدل سازی در نرم افزار 3 دی مکس 2DVDبیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه رتوش چهره 2DVDبیش از ۸ ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار فتوشاپ

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه عکاسان 2DVDبیش از 10ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار photoshop CS5 وپلاگین های مربوطهمناسب برای عکاسان

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ویری در 3 دی مکس  تولید کننده : شرکت بهکامان نسخه : 3 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش 3 دی مکس 2014 نسخه : 2014 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

DVD آموزش جامع نرم افزار After Effects نسخه CC (به همراه آموزش Form، Particular و Element 3D)

315,000 ریال 350,000 ریال -10%
مشاهده سریع

تعداد DVD 2

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

به همراه نرم افزار نسخه سی سی

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

لترین و جامع ترین آموزش فوتوشاپ ویژه عکاسان و آتلیه های عکاسی به همراه نرم افزار فوتوشاپو پلاگین حرفه ای روتوش پوست پرتقالی عکس پرتره + آموزش

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار آدوب فلش پلییر آشنایی با نرم افزار فلش و امكانات نسخه جدید آشنایی با ابزارهای Drawing و تنظیمات آنها آشنایی با انواع متن (Text) و پارامترهای آنها نحوه متحرك سازی و آشنایی با پنل Timeline آموزش كد نویسی به زبان Action Script كنترل صدا در فلش و آموزش ساخت MP3 Player به زبان ساده روش ساخت Preloader برای وب سایتهای مبتنی بر Flash فارسی نویسی...

98,100 ریال 109,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی داخلی اینتر دیزاین با استفاده از نرم افزار 3 دی مکس ویژه شركتهای ساختمانی، فارغ التحصیلان معماری، طراحان داخلی و صنعتی، انیماتورها و گرافیست ها، اساتید و دانشجویان معماری و كلیه علاقه مندان به مدلسازی سه بعدی با استفاده از این مجموعه آموزشی خواهید توانست با فراگیری تكنیكهای پركاربرد و ابزارهای قدرتمند، كلیه اشیا پیرامون خود را مدلسازی نموده و...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار های 3 دی مکس و ویری آموزش نصب VRay واقع گرایی با VRay و معرفی پارامترهای موتور رندر VRay توضیح مفهوم Aliasing و Antialiasing معرفی موتورهای درونی VRay و چگونگی بهینه سازی رندر چگونگی ذخیره محاسبات موتور رندر برای استفاده مجدد در رندر بهینه ایجاد انعکاس (Reflection) برای اجسام براق و انکسار نور (Refraction) برای اجسام شفاف در VRay نور...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ساخت انیمیشن دوبعدی با Anime Studio Pro شامل:آموزش مراحل ساخت و رنگ آمیزی کاراکتر Character Illustration با استفاده از ابزارهای Drawآموزش کار با ابزارهای پیشرفته در طراحی کاراکتر و استفاده از اشیاء سه بعدیارائه نکات مهم و ضروری در روند طراحی Object برای سهولت در نحوه Animateآشنایی کامل با نحوه کارکرد Styleها و Effect هاآموزش تولید اشیاء سه بعدی و...

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش Photoshop CC 2DVD بیش از 9 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار Adobe Photoshop CC و ابزار جانبی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش نقاشی با آبرنگ اولین باری که نقاشی می‌کردم رسیدن به طرح نهایی را سخت پشت سر گذاشتم . پس از گذشت سال‌ها و یادگیری تکنیک‌ها و میان‌برهای جدید توانستم به سبکی در نقاشی کردن دست یابم که می‌خواهم آن را در این مجموعه به شما آموزش دهم. کاری که می‌خواهم بکنم به اشتراک گذاشتن بعضی از همین ایده ها است تا شما هم کار را با آن‌ها شروع کنید. در این...

90,000 ریال 100,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش اصول نقاشی با رنگ روغن به نرم افزار آموزشی اصول نقاشی با رنگ روغن خوش آمدید.وسایل نقاشی‌تان را آماده کنید و با من همراه شوید. می‌خواهیم به فضای آزاد برویم، به مکانی که دمای آن 29 درجه است. سعی کنید لباس گرم بپوشید تا احساس سرما نکنید. در این نرم افزار آموزشی با ریچارد اشمید همراه می‌شویم و به مکانی سرد می‌رویم و مکانی را برای نقاشی انتخاب...

103,500 ریال 115,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش خوشنویسی نقطه آموزش خوشنویسی با قلم به همراه: یک قلم تراشیده شده، لیقه و مرکب، دفترچه تمرین ارتباط با استاد از طریق اینترنت و دریافت سرمشق از استاد. 1DVD

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 1) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ساعت آموزش:  14 ساعت     تعداد دیسک : 3DVD ه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 2) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ه همراه مجموعه ای از پلاگین های 3DMAX ساعت آموزش:  6 ساعت     تعداد دیسک : 2DVD

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای طراحی داخلی در محیط 3DMAX Ineriore Designساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش  منحصر به فرد Rhino Ceros مشتمل بر 8 ساعت آموزشساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Rhino Ceros

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع و پیشرفته SketchUp 8 به همراه آموزش V-Ray در Sketchupساعت آموزش:  7 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Sketchup 8  و V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش جامع و پیشرفته  نور پردازی داخلی و خارجی با V-Rayدر 3DMax به همراه اجرای 10 پروژه عملی با توضیح جزئیات کامل (برای اولین بار در ایران)ساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش  طراحی کابینت آشپزخانه KitchenDrawساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار KitkenDraw

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش انیمیشن سازی در Poser مقدمه-ساخت صحنه جدید-دخیره و فراخوانی-ورود تصویر-ورود فیلم-ورود صدا-ورود آبجکت-ورود بی وی اچ-خروج ابجکت-کپی از فریم ها-بازگشت به صحنه اولیه-تغییر سن-پوشاندن لباس-توازن خودکار-قفل کاراکتر-بازگشتن به سطح-قرینه سازی سطح-خواص-ایجاد اهن ربا-ایجاد موج-نماهای دوربین-حالتهای کاراکتر-خروجی-خروجی محیطی-خروجی نقاشی-نرمی لبه سطوح-تنظیم...

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش شیت بندی در فتوشاپ   نرم افزار فتوشاپ یکی از نرم افزارهایی ست که در رشته معماری هم کاربرد دارد. دوستان عزیز رشته معماری پس از تهیه فایل ها و اسنادی که در نرم افزارهای مختلفی مثل نرم افزار اتوکد یا تری دی مکس یا .. ایجاد کرده و خروجی گرفته اند، این فایل ها را در نرم افزار فتوشاپ وارد کرده و با چیدمانی مناسب ، یک شیت را تهیه  کرده و خروجی می گیرند. در...

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا