آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

ارزان شد!
آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

تعداد دی وی دی : 1 عدد

169,200 ریال

-10%

188,000 ریال

جزئیات

آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:
فصل يكم : آشنايي با محيط كار 
مقدمه  

آشنايي با محيط كار  
- معرفي بخشهاي محيط كاري  
-ايجاد كردن سند جديد  
-معرفي بخشهاي يك سند  
مديريت پنلها  
-آشنايي با پنلها  
-شناور كردن و جابجايي پنلها  
-دسته بندي پنلها  
-دسترسي به همه پنلها  
محيط كاري دلخواه  
-آشنايي با Work Space 
-بررسي Work Space ها  
-چيدن پنلها بصورت دلخواه  
-ايجاد محيط كاري جديد  
-برگرداندن محيط كاري پيش فرض  
-حذف كردن يك Work Space 
تنظيمات منوها  
-كار با Menu Customization 
-تعيين Set 
-معرفي Application Menu 
-معرفي Panel Menu 
-مخفي كردن دستورات منو  
-تعيين رنگ براي دستورات خاص  
كليد هاي ميانبر 
-اشاره اي به كليدهاي ميانبر
-پنجره Keyboard Shortcut 
-تعيين Set 
-دسترسي به دستورات  
-تعيين كليد ميانبر جديد  

فصل دوم : كنترل نماي ديد  
بزرگ نمايي و كوجك نمايي 
-كار با ابزار Zoom 
-كار با ابزار Hand 
-كليدهاي ميانبر Zoom 
-آشنايي با درصد زوم 
-تغيير درصد بزرگنمايي با كيبرد  
-كنترل زوم با كمك ماوس  
-جابجايي در صحفات  
-تغيير نماي ديد با كمك پنل Page 
-بررسي دستورات منوي View 
تنظيم نحوه نمايش  
-آشنايي با Display Performance 
-بررسي Fast Display 
-بررسي High quality 
-تغيير نحوه نمايش  
-Normal Mode 
-Preview Mode 
-Presentation 
-آشنايي با Preferences 
-كنترل Past board 
-كنترل ظاهر محيط كاري  
كنترل و چيدمان پنجره ها  
-نحوه قرار گيري سندها  
-جابجايي بين سندها  
-نحوه چيدمان پنجره ها  
-ايجاد پنجره جديد از يك سند  
آشنايي با خط كش و خطوط راهنما  
-آشنايي با Frame Edge 
-آشنايي با Guide 
-آشنايي با خط كش  
-تعيين واحد اندازه  
-تنظيم خط كش در Preferences 
-آشنايي با Smart Guide 
فصل سوم : كنترل سندها  
ايجاد كردن سند  

-آشنايي با New Document 
-آشنايي با دسته بندي صفحات  
-مفهوم Facing Page  
-آشنايي با Binding 
-كنترل مارجين  
-ذخيره سازي تنظيمات صفحه  
-آشنايي با document Setup 
ذخيره كردن سند  
-نحوه ذخيره كردن سند  
-آشنايي با Save as 
-آشنايي با Save Copy 
-تغيير فرمت فايل  
-آشنايي با Revert 
تنظيم حاشيه ها  
-كار با پنجره Margin And Columns 
-آشنايي با Enable layout adjustment  
آشنايي با Slug و Bleed 
-تعريف Slug 
-تعريف Bleed  
-بررسي Bleed  و Slug در Print preview 

فصل چهارم : كنترل و مديريت صفحات  
كار با صفحه 
 
-توضيحات كلي در مورد صفحه  
-آشنايي با پنل Page  
-اضافه كردن صفحه  
-حذف كردن صفحه  
-تنظيمات پنل Page  
-جابجايي صفحات  
-كپي گرفتن از صفحه  
كنترل ابعاد صفحه  
-آشنايي با Document Page Shuffle  
-آشنايي با ابزار Page  
-آشنايي با Reference Point 
آشنايي با مستر پيج 
-آشنايي با Mater Page  
-آشنايي با None Master  
-تغيير مستر پيج صفحات  
كار با مستر پيج  
-وارد كردن متن در مستر پيج  
-جابجا كردن اجزاء مستر پيج در صفحات 
-آشنايي با دستور Remove Local  Overwrite 
-جلوگيري از تغيير آبجكتها خارج از مستر پيج  
شماره صفحه  
-وارد كردن شماره صفحه  
-وارد كردن شماره صفحه در مستر پيج  
كاربا Section 
-آشنايي با پنجره Section 
-ايجاد Section 
-كنترل خصوصيات Section 

فصل پنجم : شروع كار با متن  
آشنايي با كادر متني  

-آشنايي با ابزارهاي متني  
-ايجاد كردن كادر متني  
-وارد كردن فايل متي  
-ارتباط بين كادرهاي متني  
-استفاده از Text Threads 
كار با متن  
-وارد كردن متن  
-آشنايي با اجزاء متن  
-جابجايي بين متن  
-انتخاب متن  
-حذف كردن بخشي از متن  
-حذف كادر متني  
وارد كردن كاراكترهاي خاص  
-آشنايي با Special Character 
-آشنايي با Special Me Character 
-آشنايي با White Space  
-آشنايي با Glyphs 
وارد كردن فايل متني  
-وارد كردن فايل متني  
-بررسي نشانه گر ماوس  
-تنظيمات وارد كردن متن  
كار با Frame Option 
-آشنايي با پنجره Text Frame Option 
-تعيين مارجين براي كادر متني  
-تعيين فاصله خطوط  
-كنترل محل قرار گيري متن
-آشنايي با Auto Size
-آشنايي با Base Line  
-آشنايي با Base Line Grid 
-تنظيمات Base Line Grid  
ستون بندي كردن متن  
-ستون بندي متن  
-كنترل تعداد ستون  
-تغيير خصوصيات ستون  
نوشتن متن بر روي مسير  
-كار با ابزار Type On Path Tool  
-كنترل محل قرار گيري متن  
-نحوه قرار گيري متن روي مسير  
آشنايي با Story Editor 
-تعريف Story Editor 
-كنترل متن در Story Editor 
-تنظيمات ظاهري Story Editor 
-آشنايي با پنل Info  
غلط يابي و اصلاح 
-تعيين نوع متن  
-كار با پنجره Check Spell  
-اضافه كردن لغت جديد  
-آشنايي با دستور Dynamic Spelling 
-تنظيمات Spelling 
جستجو و جاجايي  
-آشنايي با پنجره Fined Cheng 
-جستجوي كلمه در متن 
-تغيير يك متن  
-تعيين محدوده عملكرد  
-آشنايي با Query   فصل ششم : كار با اشكال  
اشكال پايه  
-شروع به رسم شكل  
-ترسيم چهارگوش  
-ترسيم دايره  
-ترسيم چند ضلعي و ستاره  
-تكثير شكل در زمان ترسيم  
كار با Frame  و Path 
-آشنايي با فرم  
-مفهوم Path 
-آشنايي با Direct Selection 
-آشنايي با ابار Convert Point 
-كار با ابار Pen  
-كار با ابزار Pencil 
-كار با ابزار Smooth 
كار با Corner Option 
-آشنايي با Edit Corner  
-كنترل گوشه هاي يك چهارگوش  
-كار با Corner Option 
كاربا Pathphinder 
-آشنايي با پنل Pathphinder 
-كار با دستور Add 
-كار با دستور Sub tract 
-كار با دستور Intersect 
-كار با دستور Minus 
-تغيير فرم اشكال  
-كنترل اهرمها  
-آشنايي با ابزار Scissor 
- كنترل Path 
آشنايي با Fill و Stroke 
-آشنايي با مفهوم Fill و Stroke 
-كنترل ضخامت خط  
-كنترل خصوصيات خط  
-كار با Gap Color  
-كنترل ابتدا و انتهاي خط  
-تغيير جهت ترسيم  
كار با Outline Path 
-تبديل متن به مسير  
-تبديل يك كادر متني به مسير 

فصل هفتم : رنگ در InDesign 
آشنايي با Swatches 

-آشنايي با پنل Swatches  
-آشنايي با مفهوم Process Color  
-آشنايي با مفهوم Spot Color  
-بررسي مدهاي رنگي  
-ساخت رنگ جديد در Swatches  
-كار با كاتلوگهاي رنگي Spot 
-وارد كردن Swatches  از سندهاي ديگر  
رنگهاي خارج از Swatches 
-اضافه كردن رنگهاي استفاده شده به Swatches 
-ويرايش و تغيير رنگ  
-آشنايي با مفهوم Tint  
ساخت Gradient  
-ساخت يك طيف رنگي  
-كار با Gradient Option 
-كار با انواع طيف رنگي  
كار با ابزار Gradient  
-آشنايي با Panel Gradient 
-كار با ابزار Gradient 
-كنترل طيف رنگ با كمك ابزار  
-اعمال طيف رنگي به متن چ

فصل هشتم : كار با عكس و گرافيك  
وارد كردن عكس و گرافيك  

-آشنايي با دستور Place  
-وارد كردن عكس  
-كنترل ابعاد عكس  
-وارد كردن چند عكس  
-وارد كردن عكس در يك فرم مشخص  
-آشنايي با Import Option 
كار با پنل لينك  
-آشنايي با پنل لينك  
-مفهوم Missing Link  
-مفهوم Update Link 
-بررسي عكسها در پنل لينك  
-مرتب سازي عكسها در پنل لينك  
-دسترسي به محل قرار گيري عكس  
ويرايش تصاوير  
-آشنايي با دستور Edit Original  
-آشنايي با گزينه Edit With  
كار با Fitting 
-كار با Fit Frame Proportionally 
-كار با Fit Content Proportionally 
-كار با Fit Frame to Content F 
-كار با Fir Content to Frame 
-آشنايي با Auto Size  
-كار با Center Content 
كار با Clipping Path  
-آشنايي با دستور Clipping Path  
 Qr Codeوارد كردن   
-ساخت QR Code  
-كنترل رنگ QR Code 
فصل نهم : مديريت اشكال  
چيدمان و ترتيب اولويت نمايش  

-آشنايي با دستورات Arrange 
-آشنايي با پنل Align 
-كار با دستورات Align 
-كار با دستورات Distribute 
-كنترل فاصله اشكال  
-آشنايي با Align to Selection 
-آشنايي با Align key Object 
-آشنايي با Align to page  
كار با لايه ها  
-آشنايي با پنل لايه ها  
-ايجاد كردن لايه جديد  
-انتقال اشكال به لايه جديد  
-استفاده از Layer Option 
گروه بندي و قفل كردن اشكال 
-انتخاب شكل از پنل لايه ها  
-كنترل ترتيب اولويت نمايش در پنل لايه ها  
-مخفي كردن آبجكت از طريق پنل لير  
-دسته بندي و گروه كردن آبجكتها 
-قفل كردن آبجكت  
-قفل كردن لايه  
نسخه برداري و جابجايي  
-تكثيل آبجكت  
-آشنايي با دستور Duplicate 
-آشنايي با Step And Repeat 
-كار با Pate in to  
 تغيير اندازه و چرخش 
-كوچك و بزرگ كردن آبجكت  
-آشنايي با Reference Point 
-بررسي مختصات آبجكت  
-آشنايي با پنل Transform 
-چرخش و چرخش آينه اي آبجكت  
-آشنايي با دستور Transform Again
-كار با دستور Shear 
Text wrap 
-آشنايي با پنل text Warp 
-كنترل متن و عكس  
-استفاده از Path 
كار با Anchor  
-قرار دادن آبجكت در متن  
-آشنايي با Anchor 

فصل دهم : كار با پانل Effect 
تغيير رنگ تصوير  

-تغيير رنگ عكسهاي خاكستري 
كار با Transparency 
-آشنايي با مفهوم transparency 
-آشنايي با پنل Effect 
-تغيير پوشش دهي تصوير  
-آشنايي با دستور Hide Content Graber
كار با سايه  
-استفاده از افكت Drop Shadow 
-آشنايي با پنجره افكت  
-كنترل خصوصيات سايه  
-اعمال سايه به ديگر آبجكتها  
-استفاده از افكت Inner Shadow 
كار با Feather 
-كار با Basic Feather 
-كار با Directional Feather 
-كار با Gradient Feather 
-كار با ابزار Gradient Feather 
كار با Emboss Bevel and  
-كار با افكت Other Glow 
-كار با افكت Inner Glow  
-كار با افكت Bevel And Emboss 
-بررسي حالتهاي مختلف Emboss  
-آشنايي با Global light  
كار با قطره چكان  
-كار با ابزار Eyedropper 
-انتقال خصوصيات متن  
-آشنايي با Eyedropper Option 
-انتقال خصوصيات عكس  
جستجو و تغيير آبجكتها  
-جستجو بر اساس خصوصيات عكس  
-كار با Find Object format Option 
-تغيير خصوصيات آبجكت  
-جستجو كادر متني  
-تغيير خصوصيات كادر متني  

فصل يازدهم : Character Formatting 
كنترل خصوصيات كاراكتر  

-آشنايي با پنل Character 
-كنترل خصوصيات Character در Property bar 
-تغيير فونت  
-تغيير سايز فونت  
-فاصله خطوط  
-كنترل خصوصيات تايپ در Preferences 
-كنترل فاصله بين حروف  
تنظيمات ظاهري كاراكتر 
-كار با دستور Scale 
-Baseline Shift 
-بزرگ و كوچك بودن حروف  
-آشنايي با Underline Option 
جستجو و جابجايي  
-تغيير خصوصيات ظاهري متن  
كار با Find Font 
-آشنايي با پنجره Find Font 
-بررسي يك فونت در صفحه  
-تغيير فونت    
فصل دوازدهم:  Paragraph Formatting 
خصوصيات پاراگراف  

-آشنايي با پنل پاراگراف 
-تغيير خصوصيات پاراگراف  
-چيدمان متن  
-كار با Drop Caps 
كار با Span و Split 
-آشنايي با دستور Span 
-آشنايي با دستور Split 
-ستون بندي بخشي از متن  
آشنايي با Tab 
-آشنايي با Tab 
-آشنايي با پنجره تب  
-اتصال tab به كادر متني  
-تعريف tab دلخواه  
-آشنايي با Leader  
-كار با Right indent tab 
كار با Paragraph Rule 
-آشنايي با Paragraph rule 
-كار با پنجره Paragraph rule 
كار با Keep Option 
-آشنايي با Keep Option 
-كار با پنجره Keep Option 
كار با Justification 
-آشنايي با Justification 
-كنترل فاصله حروف  
-كنترل فاصله كلمات  
-آشنايي با Kashida 
ليستهاي بالت دار  
-ايجاد ليست  
-كار با پنجره Bullet and numbering 
-تعيين كاراكتر دلخواه 
ليستهاي شماره دار  
-ساخت ليست شماره دار  
-تعيين فرمت ليست 
-ساخت ليست زير مجموعه  
-استفاده از Spatial Character 
-استفاده از Level
-استفاده از Reset Numbering 
-استفاده از Start Mode 
-تبديل ليست به متن  

فصل سيزدهم : كار با Style  
كار با پاراگراف استايل  

-تعريف استايل  
-ضرورت استفاده از استايل  
-آشنايي با پنل پاراگراف استايل  
-روشهاي ساخت پاراگراف استايل  
-تعيين كليد ميانبر  
-كار با Paragraph Style option 
-مفهوم Based On 
كار با كاراكتر استايل  
-آشنايي با كارايي كاراكتر استايل  
-آشنايي با پنل كاراكتر استايل  
-ساخت كاراكتر استايل 
-كار با Character Style Option 
كار با Object استايل 
-كارايي آبجكت استايل  
-استفاده از پنل آبجكت استايل  
-ساخت آبجت استايل 
-كار با Object Style Option 
تغيير و ويرايش استايل  
-آشنايي با دستور Redefine Style 
-آشنايي با دستور Break Link to Style 
  
فصل چهاردهم : كار با جدول  
ساخت جدول  

-كار با insert Table 
-معرفي استايلهاي مربوط به جدول  
-وارد كردن اطلاعات درون جدول  
-تبديل متن به جدول  
ويرايش و كنترل جدول  
-كنترل ابعاد سطر و ستون  
-انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول  
-بررسي جدول در Story Editor 
كار با سطرها و ستونها 
-وارد كردن سطر و ستون  
-يكي كردن چند سلول 
-خرد كردن سلول به چند سلول  
-حذف كردن سطر و ستون  
آشنايي با Table Option 
-استفاده از Table Option 
-محل قرار گيري جدول نسبت به متن  
-رنگ آميزي جدول  
-كنتر بردر جدول  
-استفاده Header Row  
تنظيم خصوصيات سلول  
-محل قرار گيري متن در سلول 
-كنترل خصوصيات بردر سلول  
-استفاده از Keep With Next Row 
كار با Table Style  
-ساخت Cell Style  
-ساخت Table Style 
-كنترل استايل جدول

فصل پانزدهم : كار با سندهاي متني بزرگ  
كار با Book 

-Book  چيست ؟
-ساخت Book 
-كار با پنل Book 
-تعيين شماره صفحه  
-كنترل يكپارچه استايلها  
پرش بين مطالب 
-كار با دستور Next Page Number 
-كار با دستور Previous Page number 
فهرست بندي  
-ساخت فهرست  
-كنترل ظاهر فهرست  
-ترتيب اوليت فهرست  
-آپديت كردن فهرست

فصل شانزدهم : خروجي و پرينت  
كار با preflight 
-آشنايي با Preflight 
-استفاده از Info 
-ساخت Preflight Profile 
-بررسي عكسهاي پروژه  
-كنترل رنگ پروژه  
كار با Package 
-كارايي و اهميت استفاده از Package 
-ساخت يك Package 
پرينت  
-صدور دستور پرينت  
-تنظيمات مربوط به پرينت  
-استفاده از Print Preview 
-كار با Mark and bleed  
كار با Book let 
-آشنايي با Booklet 
-تعيين ابعاد صفحه  
-آشنايي با Booklet Type 
خروجي PDF 
-كار با Export Adobe PDF 
-كنترل كيفيت  
-رمز گذاري فايل PDF 
خروجي متن  
-خروجي متن از اينديزاين  
-آشنايي با پنجره Script 

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

تعداد دی وی دی : 1 عدد

محصولات مرتبط

آموزش ساخت انیمیشن و صحنه پردازی در 3DsMax 2DVD تولید شرکت پارسیان بیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 18ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار Adobe Flash cs5 ابزار حرفه ای ساخت مالتی مدیا و انیمیشن  

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مدل سازی در نرم افزار 3 دی مکس 2DVDبیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه رتوش چهره 2DVDبیش از ۸ ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار فتوشاپ

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه عکاسان 2DVDبیش از 10ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار photoshop CS5 وپلاگین های مربوطهمناسب برای عکاسان

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ویری در 3 دی مکس  تولید کننده : شرکت بهکامان نسخه : 3 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش 3 دی مکس 2014 نسخه : 2014 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

DVD آموزش جامع نرم افزار After Effects نسخه CC (به همراه آموزش Form، Particular و Element 3D)

315,000 ریال 350,000 ریال -10%
مشاهده سریع

تعداد DVD 2

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

به همراه نرم افزار نسخه سی سی

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

لترین و جامع ترین آموزش فوتوشاپ ویژه عکاسان و آتلیه های عکاسی به همراه نرم افزار فوتوشاپو پلاگین حرفه ای روتوش پوست پرتقالی عکس پرتره + آموزش

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار آدوب فلش پلییر آشنایی با نرم افزار فلش و امكانات نسخه جدید آشنایی با ابزارهای Drawing و تنظیمات آنها آشنایی با انواع متن (Text) و پارامترهای آنها نحوه متحرك سازی و آشنایی با پنل Timeline آموزش كد نویسی به زبان Action Script كنترل صدا در فلش و آموزش ساخت MP3 Player به زبان ساده روش ساخت Preloader برای وب سایتهای مبتنی بر Flash فارسی نویسی...

98,100 ریال 109,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی داخلی اینتر دیزاین با استفاده از نرم افزار 3 دی مکس ویژه شركتهای ساختمانی، فارغ التحصیلان معماری، طراحان داخلی و صنعتی، انیماتورها و گرافیست ها، اساتید و دانشجویان معماری و كلیه علاقه مندان به مدلسازی سه بعدی با استفاده از این مجموعه آموزشی خواهید توانست با فراگیری تكنیكهای پركاربرد و ابزارهای قدرتمند، كلیه اشیا پیرامون خود را مدلسازی نموده و...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار های 3 دی مکس و ویری آموزش نصب VRay واقع گرایی با VRay و معرفی پارامترهای موتور رندر VRay توضیح مفهوم Aliasing و Antialiasing معرفی موتورهای درونی VRay و چگونگی بهینه سازی رندر چگونگی ذخیره محاسبات موتور رندر برای استفاده مجدد در رندر بهینه ایجاد انعکاس (Reflection) برای اجسام براق و انکسار نور (Refraction) برای اجسام شفاف در VRay نور...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ساخت انیمیشن دوبعدی با Anime Studio Pro شامل:آموزش مراحل ساخت و رنگ آمیزی کاراکتر Character Illustration با استفاده از ابزارهای Drawآموزش کار با ابزارهای پیشرفته در طراحی کاراکتر و استفاده از اشیاء سه بعدیارائه نکات مهم و ضروری در روند طراحی Object برای سهولت در نحوه Animateآشنایی کامل با نحوه کارکرد Styleها و Effect هاآموزش تولید اشیاء سه بعدی و...

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش Photoshop CC 2DVD بیش از 9 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار Adobe Photoshop CC و ابزار جانبی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش نقاشی با آبرنگ اولین باری که نقاشی می‌کردم رسیدن به طرح نهایی را سخت پشت سر گذاشتم . پس از گذشت سال‌ها و یادگیری تکنیک‌ها و میان‌برهای جدید توانستم به سبکی در نقاشی کردن دست یابم که می‌خواهم آن را در این مجموعه به شما آموزش دهم. کاری که می‌خواهم بکنم به اشتراک گذاشتن بعضی از همین ایده ها است تا شما هم کار را با آن‌ها شروع کنید. در این...

90,000 ریال 100,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش اصول نقاشی با رنگ روغن به نرم افزار آموزشی اصول نقاشی با رنگ روغن خوش آمدید.وسایل نقاشی‌تان را آماده کنید و با من همراه شوید. می‌خواهیم به فضای آزاد برویم، به مکانی که دمای آن 29 درجه است. سعی کنید لباس گرم بپوشید تا احساس سرما نکنید. در این نرم افزار آموزشی با ریچارد اشمید همراه می‌شویم و به مکانی سرد می‌رویم و مکانی را برای نقاشی انتخاب...

103,500 ریال 115,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش خوشنویسی نقطه آموزش خوشنویسی با قلم به همراه: یک قلم تراشیده شده، لیقه و مرکب، دفترچه تمرین ارتباط با استاد از طریق اینترنت و دریافت سرمشق از استاد. 1DVD

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 1) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ساعت آموزش:  14 ساعت     تعداد دیسک : 3DVD ه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 2) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ه همراه مجموعه ای از پلاگین های 3DMAX ساعت آموزش:  6 ساعت     تعداد دیسک : 2DVD

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای طراحی داخلی در محیط 3DMAX Ineriore Designساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش  منحصر به فرد Rhino Ceros مشتمل بر 8 ساعت آموزشساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Rhino Ceros

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع و پیشرفته SketchUp 8 به همراه آموزش V-Ray در Sketchupساعت آموزش:  7 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Sketchup 8  و V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش جامع و پیشرفته  نور پردازی داخلی و خارجی با V-Rayدر 3DMax به همراه اجرای 10 پروژه عملی با توضیح جزئیات کامل (برای اولین بار در ایران)ساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش  طراحی کابینت آشپزخانه KitchenDrawساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار KitkenDraw

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش انیمیشن سازی در Poser مقدمه-ساخت صحنه جدید-دخیره و فراخوانی-ورود تصویر-ورود فیلم-ورود صدا-ورود آبجکت-ورود بی وی اچ-خروج ابجکت-کپی از فریم ها-بازگشت به صحنه اولیه-تغییر سن-پوشاندن لباس-توازن خودکار-قفل کاراکتر-بازگشتن به سطح-قرینه سازی سطح-خواص-ایجاد اهن ربا-ایجاد موج-نماهای دوربین-حالتهای کاراکتر-خروجی-خروجی محیطی-خروجی نقاشی-نرمی لبه سطوح-تنظیم...

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش شیت بندی در فتوشاپ   نرم افزار فتوشاپ یکی از نرم افزارهایی ست که در رشته معماری هم کاربرد دارد. دوستان عزیز رشته معماری پس از تهیه فایل ها و اسنادی که در نرم افزارهای مختلفی مثل نرم افزار اتوکد یا تری دی مکس یا .. ایجاد کرده و خروجی گرفته اند، این فایل ها را در نرم افزار فتوشاپ وارد کرده و با چیدمانی مناسب ، یک شیت را تهیه  کرده و خروجی می گیرند. در...

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا