آموزش Corel DRAW X7 بهکامان

ارزان شد!
آموزش Corel DRAW X7

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش کارل دراو X7

نسخه : X7

سال تولید : 1394

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

179,100 ریال

-10%

199,000 ریال

جزئیات

فصل اول : مباني كورل دراو X7

معرفي نرم افزار CorelDraw X7

قابليت هاي كليدي نرم افزار

باز كردن برنامه

پنجره ي خوشامد گويي

بستن پنجره

ايجاد صفحه ي جديد

معرفي محيط نرم افزار

پانل Hints

سفارشي كردن شكل ظاهرينرم افزار

تنظيمات صفحه ي جديد

جعبه يابزار

نوار دستورات

نوار منوها

پالت رنگ

نوار وضعيت

Info Line (خط اطلاعات)

دستور Open

مشاهده ي پيش نمايش

دستور Save

مشخصات فايل

تهيه ي نسخه ي پشتيبان

فصل دوم : كار با ابزار هاي ترسيم

ترسيم چهار ضلعي

ترسيم بيضي

تغيير دادن اندازه ي چهارضلعي

دوران چهار ضلعي

تنظيم مختصات و اندازه ي دقيق

ايجاد برش در بيضي

تبديل بيضي به منحني (Arc)

ابزار Shape Tool

اعمال تغييرات بيشتر توسط ابزار تغيير شكل

تبديل چهار ضلعي به منحني

تغيير ضخامت خطوط

تبديل ابزار جاري به ابزار انتخاب

قرينه سازي در جهات افقي و عمودي

كار با ذره بين

كوچك نمايي و بزرگ نمايي

ابزار دست (Hand)

راهنماي كوچك مسيرياب

استفاده از Template

رنگ آميزي كردن اشكال ترسيمي

رنگ هاي فعال جاري

رنگ آميزي خطوط در اشكال

ساخت رنگ سفارشي با استفاده از كتابچه ي رنگ

Uniform Fill

تغيير مد رنگي

مد رنگ RGB /CMYK/Grayscale 

فصل سوم : ساخت تصاوير هنري

ترسيم خطوط در كورل با استفاده از ابزار Bezier

تبديل خط به منحني

تنظيم رنگ

كار با ابزار Freehand

استفاده از قلم هنري و ابزارهاي زير مجموعه ي آن

ابزار Pen و اضافه كردن پيكان به خطوط

نحوه ي كار با ابزار Polyline

نحوه يكار با ابزار 3-PointCurve

فصل چهارم : ساخت اشكال سفارشي

ترسيم چند ضلعي(Polygon)

ترسيم ستاره(Star)

ترسيم شبكه(Graph Paper)

ترسيم يك صفحه ي شطرنجي

گروه بندي كردن

خطوط مارپيچ(Spiral)

ترسيم اشكال اصلي(Basic Shapes)

تنظيم سبك خط سفارشي

ترسيم اشكال پيكان دار(Arrow shapes)

نحوه ي چيدمان اشكال ترسيمي

ترسيم Banner Shapes

ترسيم Callout Shapes

ترسيمFlowchart Shape 

فصل پنجم : توانايي نگارش متن

كار با ابزار تايپ

انتخاب نوع نوشتار

انتخاب شكل متن

چيدمان متن

قرار دادن متن بر روي مسير

استفاده از دستور Fit

نگارش مستقيم فارسي

پنجره ي Text Properties

انتخاب رنگ براي متن

متن پاراگرافي

جابجايي متن پاراگرافي

يكپارچه سازي متن و نوشته

تبديل كردن متن به مسير

وارد كردن تصوير در داخل متن

باز كردن برنامه ي Bitstream Font Navigator

افزودن فونت به كورل

ستون بندي متن 

فصل ششم : توانايي اعمال افكت

ابزار Blend

جهت دادن به آميختگي توسط مسير

ابزار Contour

ابزار Distort

ابزار Envelope

ابزار Extrude

ابزار Drop Shadow

ابزار Transparency

فصل هفتم : توانايي بالا بردن تكنيك كار

سطل رنگ و ابزار قطره چكان

ابزار Eye Dropper

ابزار Outline Pen

ابزار Outline Color

حذف دور خط

Color Docker

فصل هشتم : توانايي كار با پر كننده ها

پر كردن موضوعات

پر كردن شكل با گراديان(Interactive Fill)

گراديان از نوع Fountain Fill

تنظيمات مربوط به گراديان

ساخت رنگ سفارشي براي گراديان

الگوي Two-Color Pattern Fill و تنظيمات گراديان

پر كردن شكل با بافت Texture Fill و تنظيمات گراديان

پر كردن شكل با رنگ يكدست (Uniform Fill) و تنظيمات آن

اعمال پر كننده براي متن

پر كننده يPost Script  و تنظيمات آن

برداشتن ِ پر كننده و حذف آن از روي شكل

فصل نهم : توانايي كار با ابزار هنري

ايجاد گراديان

تنظيم نوع گراديان

تنظيم رنگ گراديان

اعمال گراديان بصورت الگوي دو رنگ

انتخاب الگوي برداري (Vector Pattern Fill)

الگوي Post Script

ساخت الگوي سفارشي

اعمال الگوي سفارشي بر روي تصوير

كار با ابزار مش بندي(Mesh Fill)

اضافه كردن رنگ به شكل مش بندي

اضافه كردن يك گام رنگي به مش بندي

استفاده از شبكه ي مش بندي

حذف يك گره از شبكه ي مش بندي

تنظيم ميزان انحنا

تنظيم ميزان نرمي گام هاي رنگي

جابجا كردن يك گره در مش بندي

حذف مش بندي

كار با ابزار قلم جادويي (Smart Drawing) و تنظيمات آن

فصل دهم : توانايي استفاده از دستورات كمكي

كپي كردن يك موضوع

كپي كردن با روش سريع(Duplicate)

تنظيمات كادر Duplicate Offset

تنظيم فاصله

تنظيم فواصل بصورت عددي

فرمان Clone

فرمان Repeat

فرمان Lock

فرمان Unlock

منوي Transformations

ابزار Position

ابزار Rotate

ابزار Scale And Mirror

ابزار Size

ابزار Skew

استفاده از خط كش ها و خطوط كمكي

روشن و خاموش كردن خط كش ها

تنظيم واحد اندازه گيري

تغيير نقطه ي صفر خط كش

استفاده از خطوط كمكي

جابجايي خطوط راهنما

حذف خطوط راهنما

تنظيم رنگ خطوط راهنما

كادر محاوره اي Options

خطوط شبكه

روشن و خاموش كردن خطوط شبكه

تنظيم فواصل خطوط شبكه

چسبنده نمودن خطوط شبكه

استفاده از دستورات نمايشي

فعال يا غير فعال كردن صفحه ي كاري

مشخص كردن حريم كار

مشخص كردن فضاي قابل چاپ

جابجايي بين فايل هاي مختلف

باز كردن چند فايل

مشاهده ي فايل ها بصورت عمودي/افقي و آبشاري

مشاهده ي تصوير در حالت تمام نما

استفاده از الگوهاي موجود در برنامه

ويرايش الگو

استفاده از دستورات ملغي سازي

دستورات Undo و Redo

تنظيم تعداد مراحل ملغي سازي

انتخاب كل شكل ها

تنظيمات Align & Distribute

تنظيمات چيدمان اشياء

چيدمان متن

فصل يازدهم : توانايي استفاده از ابزار هاي برشي

قابليت Power Clip و ويرايش موضوعات

پالت Shaping

دستور Trim

دستور Intersect

دستورSimplify

دستور Front Minus Back

دستور Back Minus Front

دستورBoundary

دستورWeld

فصل دوازدهم : ابزار هاي بهينه سازي و ويرايش

ابزار تغيير شكل

تغيير منحني

اعمال برش

جداسازي منحني

اضافه كردن گره

حذف كردن گره

تبديل منحني به خط

تبديل خط به منحني

تبديل منحني به شكل

انتخاب گره ها و نرم كردن آن ها

استفاده از ابزار چاقو (knife)

انجام برش

جابجايي قسمت هاي برش خورده

برش دادن اشكال بصورت مسيري باز

جداسازي قسمت هاي برش خورده

استفاده از ابزار پاك كن

تنظيم نوع پاك كن

پاك كردن در يك جهت خاص

پاك كردن در يك جهت خاص بصورت ممتد

استفاده از ابزار حذف كننده ي قطعات(Virtual Segment Delete)

استفاده از ابزار قلم Smudge

استفاده از ابزار قلم ِ ناهموار كننده (Roughen)

تنظيم اندازه ي نوك قلم

تنظيم ميزان ناهموارسازي

اعمال تنظيمات بيشتر

استفاده از ابزار تغيير شكل آزاد (Free Transform )

دوران متن

تغيير مقياس

كج كردن شكل و متن

معكوس كردن شكل

تكثير كردن شكل

فصل سيزدهم : كار با لنزها

اعمال يك عدسي ساده

پانل Lens

استفاده از لنز هاي :

Brighten

Color Add

Color Limit

Custom Color Map

Fish Eye

Heat Map

Invert

Magnify

Tinted Grayscale

Transparency

Wireframe 

 فصل چهاردهم : تصاوير Bitmap

تصاويرِ بُرداري(Vector)

تصاوير پيكسِلِيت (Raster)

تصاوير Bitmap

نحوه ي استفاده از تصاوير Bitmap

دستور Import

وارد كردن تصوير

نحوه ي برش دادن تصوير ِ Bitmap  قبل از وارد كردن

پنجره ي Crop

انجام يك برش دقيق

نحوه ي تنظيم تصوير Bitmap  قبل از وارد كردن

انتخاب  Resample

آشنايي با فرمت هاي تصاوير ِ قابلِ وارد شدن به برنامه ي Corel

دستور Convert To Bitmap

نحوه ي اعمال ويرايش بر تصاوير Bitmap  در كورل دراو

برنامه ي Photo Paint

كپي كردن لايه پس زمينه

انتخاب پس زمينه ي تصاوير

ابزار كمند ماسكه (Rectangle Mask)

تنظيمات كادر Resample

دستور Brightness/Contrast/Intensity و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور  Color Balanceو اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Contrast Enhancement  و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Local Equalization و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Tone Curve و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Gamma و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Hue/Saturation/Lightness و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور  Selective Colorو اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور   Replace Colorو اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Desaturate  و اعمال تنظيمات بر روي آن

منوي Mode :

دستور Black and White و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Grayscale و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور Duotone و اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور  Plattedو اعمال تنظيمات بر روي آن

دستور  CMYK colorو اعمال تنظيمات بر روي آن

نحوه ي تبديل تصاويرBitmap  به برداري

برنامه ي Corel Trace

دستور Quick Trace

فيلتر Line Art

تنظيمات كادر Power Trace

فيلتر Clipart 

فصل پانزدهم : اعمال افكت بر تصاوير Bitmap

اعمال فيلتر

فيلترهاي گروه سه بعدي  (3D Effects) :

 • فيلتر Page Curl و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر  Perspective و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر Sphere و تنظيمات كادر محاوره اي آن

فيلترهاي گروه  Art Strokes:

 • فيلتر Charcoal و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر Cubist و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر Pen & Ink و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر Watercolor و تنظيمات كادر محاوره اي آن
 • فيلتر Wave Paper و تنظيمات كادر محاوره اي آن

نحوه ي كار با فيلترهاي گروه Blur :

 • فيلتر Gaussian Blur
 • فيلتر Motion Blur
 • فيلتر Radial Blur
 • فيلتر Zoom

نحوه ي كار با فيلترهاي گروه  Color Transform:

 • فيلتر Halftone
 • فيلتر Solarize

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه Contour :

 • فيلتر Edge Detect
 • فيلتر Find Edges  

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه Creative  :

 • فيلتر Crafts
 • فيلتر Fabric  
 • فيلترFrame
 • فيلتر Glass block
 • فيلتر Kid’s play
 • فيلتر Particles
 • فيلتر Vignette
 • فيلتر Vortex
 • فيلتر Weather

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه Distort :

 • فيلتر Blocks
 • فيلترDisplace
 • فيلترPixelate
 • فيلترTile
 • فيلترWet Paint
 • فيلترWind

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه   : Noise

 • فيلتر Add Noise
 • فيلترRemove Noise

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه Sharpen  :

 • فيلتر  Directional Sharpen
 • فيلتر Sharpen
 • Unsharp Mask

نحوه ي استفاده از فيلترهاي گروه Camera  :

 • فيلترColorize
 • فيلترDiffuse
 • فيلترPhoto Filter
 • فيلترSepia Toning
 • فيلترTime Machine

 

فصل شانزدهم : كار با برنامه Corel Capture

استفاده از برنامه ي Corel Capture X7

اعمال تنظيمات بر روي Corel Capture

وارد كردن تصاوير به برنامه هاي گرافيكي

ويرايش تنظيمات

گرفتن تصوير پنجره در حالت هاي مختلف

تنظيم فرمت 

فصل هفدهم : تنظيمات چاپ

نصب يك چاپگر مجازي و ارسال تصاوير جهت چاپ

دستور Print

تنظيم اندازه

مشاهده پيش نمايش

ارسال تصوير

بهينه سازي اسناد در حال چاپ

باز كردن كادر محاوره اي Print

موقعيت تصوير

قابليت Page Number

چاپ كردن از صفحات خاص

مشخص كردن تعداد چاپ

پنجره Print Preview

تغيير مقياس

بزرگ نمايي و كوچك نمايي

ارسال چاپ

فصل هجدهم : ويرايش لايه ها و متن

لايه هاي مستقل

معرفي اجزاي پانل Object Manager

ساخت لايه ي جديد

لايه ي فعال

ترسيم و ايجاد اشكال در لايه ها

جابجايي لايه ها ، صفحات و محتواي آن ها

جابجايي لايه بين لايه هاي ديگر

اضافه كردن صفحه به فايل

تغيير نام صفحه

كپي كردن صفحه

حذف صفحه

افزودن چند صفحه به فايل

تغيير اندازه ي صفحات فايل

تعريف پس زمينه

حذف پس زمينه

تغيير ترتيب صفحات

نمايش دادن و مخفي كردن لايه ها

قفل كردن لايه ها

چاپ كردن لايه ها

بررسي حالت هاي مشاهده و ويرايش در پالت Object Manager

صفحه ي اصلي (Master Page)

ايجاد تصاوير و اشكال در Master Page

لايه ي Guides

لايه ي Grids

تبديل خط راهنما به شكل

لايه ي Desktop

ساخت جداول (Tables)

پانل Object Properties

تعيين رنگ پس زمينه ي جدول

منوي كشويي Options

تعيين Border  براي جدول

تعيين Wrap Text  براي جدول

رسم جدول با ماوس

جايگذاري اشيا و تصاوير درون سلول

انتخاب سلول

انتخاب سطر ، ستون و كل جدول

اضافه كردن سطر به جدول

اضافه كردن ستون به جدول

حذف سطر و ستون از جدول

هم سايز كردن سطرها

هم سايز كردن سلول ها

يكي كردن (Merge) سلول ها

تقسيم كردن (Split) سلول ها

دستورات مرتبط با جدول در نوار ابزار

خاصيت شناسايي فونت

ايجاد خاصيت قرينه سازي پاراگراف متني

بخش Design Assets

پشتيباني از فايل هاي Camera File Support ) :  Raw(

Enhanced Compatibility

جستجوي جديد براي Template  ها

بخش Extras

استفاده از بخش بهينه شده  Workflow

بخش EnhancementPower Trace

بخش Quick Trace Method

متد Line Art

بخش Collaboration Tools

پانل Concept Share

New Alignment Guides (استفاده از خطوط راهنماي جديد)

Interactive Frames (استفاده از فريم هاي تعاملي)

Place holder Text

فرم جديد موتور Style براي Docker ها

New Color Resources (منابع جديد رنگ)

New Color Harmonies (هارموني و هماهنگي بين رنگ ها)

فريم ها و قاب هاي از پيش طراحي شده و آماده

New Drawing Tools (ابزارگان جديد طراحي)

ابزار Attract

ابزار Twirl

ابزار Smear

ابزار Repel 

فصل نوزدهم :ملحقاتي در كورل دراو X7

بخش توسعه يافته Print Merge

استفاده از رنگ هايي با اطمينان بالا

پيكربندي ابزاري رنگ ها

استفاده از پيكربندي Document Color

بخش Color Proofing

تغييرات در ابزار Color Eyedropper Tool

سازماندهي و بالابردن توان اجرايي پروژه ها و طرح ها

استفاده از Corel Connect

مديريت آسان پالت رنگ

ايجاد طراحي ها و نقاشي ها با اطمينان بالا

حفظ گوشه هاي چند ضلعي در اثر كشيدگي و افزايش طول

استفاده از منحني هاي ساخت يافته و مدل شده وجديد در ابزار Artistic Media بهينه شده

استفاده از ابزار Mesh Fill Tool جهت ترميم سطوح يك شكل ناقص

جديد شدن و بهينه شدن ابزار هاي ترسيم يا Drawing Tools

ابزار B-Spline

ايجاد طراحي و گرافيك براي وب در كورل دراو

آماده سازي فرمت فايل براي وب

تهيه ي فايل pdf از تصوير

دقت و وضوح بالاي پيكسل ها

استفاده از ارزش دهي Hex Color Value براي معيار ساخت رنگ ها

فصل بيستم : ايجاد پروژه هاي كاربردي

ايجاد Barcode  در كورل دراو

ايجاد يك لوگو از صفر تا صد

طراحي يك كارت ويزيت

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Corel DRAW X7 بهکامان

آموزش Corel DRAW X7 بهکامان

آموزش کارل دراو X7

نسخه : X7

سال تولید : 1394

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

آموزش ساخت انیمیشن و صحنه پردازی در 3DsMax 2DVD تولید شرکت پارسیان بیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 18ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار Adobe Flash cs5 ابزار حرفه ای ساخت مالتی مدیا و انیمیشن  

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مدل سازی در نرم افزار 3 دی مکس 2DVDبیش از 6 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه مجموعه ای از مدلهای آماده 3Ds Max

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه رتوش چهره 2DVDبیش از ۸ ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار فتوشاپ

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه عکاسان 2DVDبیش از 10ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار photoshop CS5 وپلاگین های مربوطهمناسب برای عکاسان

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ویری در 3 دی مکس  تولید کننده : شرکت بهکامان نسخه : 3 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش 3 دی مکس 2014 نسخه : 2014 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

DVD آموزش جامع نرم افزار After Effects نسخه CC (به همراه آموزش Form، Particular و Element 3D)

315,000 ریال 350,000 ریال -10%
مشاهده سریع

تعداد DVD 2

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

به همراه نرم افزار نسخه سی سی

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

لترین و جامع ترین آموزش فوتوشاپ ویژه عکاسان و آتلیه های عکاسی به همراه نرم افزار فوتوشاپو پلاگین حرفه ای روتوش پوست پرتقالی عکس پرتره + آموزش

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار آدوب فلش پلییر آشنایی با نرم افزار فلش و امكانات نسخه جدید آشنایی با ابزارهای Drawing و تنظیمات آنها آشنایی با انواع متن (Text) و پارامترهای آنها نحوه متحرك سازی و آشنایی با پنل Timeline آموزش كد نویسی به زبان Action Script كنترل صدا در فلش و آموزش ساخت MP3 Player به زبان ساده روش ساخت Preloader برای وب سایتهای مبتنی بر Flash فارسی نویسی...

98,100 ریال 109,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی داخلی اینتر دیزاین با استفاده از نرم افزار 3 دی مکس ویژه شركتهای ساختمانی، فارغ التحصیلان معماری، طراحان داخلی و صنعتی، انیماتورها و گرافیست ها، اساتید و دانشجویان معماری و كلیه علاقه مندان به مدلسازی سه بعدی با استفاده از این مجموعه آموزشی خواهید توانست با فراگیری تكنیكهای پركاربرد و ابزارهای قدرتمند، كلیه اشیا پیرامون خود را مدلسازی نموده و...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار های 3 دی مکس و ویری آموزش نصب VRay واقع گرایی با VRay و معرفی پارامترهای موتور رندر VRay توضیح مفهوم Aliasing و Antialiasing معرفی موتورهای درونی VRay و چگونگی بهینه سازی رندر چگونگی ذخیره محاسبات موتور رندر برای استفاده مجدد در رندر بهینه ایجاد انعکاس (Reflection) برای اجسام براق و انکسار نور (Refraction) برای اجسام شفاف در VRay نور...

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ساخت انیمیشن دوبعدی با Anime Studio Pro شامل:آموزش مراحل ساخت و رنگ آمیزی کاراکتر Character Illustration با استفاده از ابزارهای Drawآموزش کار با ابزارهای پیشرفته در طراحی کاراکتر و استفاده از اشیاء سه بعدیارائه نکات مهم و ضروری در روند طراحی Object برای سهولت در نحوه Animateآشنایی کامل با نحوه کارکرد Styleها و Effect هاآموزش تولید اشیاء سه بعدی و...

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش Photoshop CC 2DVD بیش از 9 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار Adobe Photoshop CC و ابزار جانبی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش نقاشی با آبرنگ اولین باری که نقاشی می‌کردم رسیدن به طرح نهایی را سخت پشت سر گذاشتم . پس از گذشت سال‌ها و یادگیری تکنیک‌ها و میان‌برهای جدید توانستم به سبکی در نقاشی کردن دست یابم که می‌خواهم آن را در این مجموعه به شما آموزش دهم. کاری که می‌خواهم بکنم به اشتراک گذاشتن بعضی از همین ایده ها است تا شما هم کار را با آن‌ها شروع کنید. در این...

90,000 ریال 100,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش اصول نقاشی با رنگ روغن به نرم افزار آموزشی اصول نقاشی با رنگ روغن خوش آمدید.وسایل نقاشی‌تان را آماده کنید و با من همراه شوید. می‌خواهیم به فضای آزاد برویم، به مکانی که دمای آن 29 درجه است. سعی کنید لباس گرم بپوشید تا احساس سرما نکنید. در این نرم افزار آموزشی با ریچارد اشمید همراه می‌شویم و به مکانی سرد می‌رویم و مکانی را برای نقاشی انتخاب...

103,500 ریال 115,000 ریال -10%
مشاهده سریع

نرم افزار آموزش خوشنویسی نقطه آموزش خوشنویسی با قلم به همراه: یک قلم تراشیده شده، لیقه و مرکب، دفترچه تمرین ارتباط با استاد از طریق اینترنت و دریافت سرمشق از استاد. 1DVD

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 1) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ساعت آموزش:  14 ساعت     تعداد دیسک : 3DVD ه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای  3DMax (مجموعه 2) مجموعهای بی نظیر از آموزش 3DMAX از آموزش مفاهیم اولیه تا مباحث پیشرفته  ه همراه مجموعه ای از پلاگین های 3DMAX ساعت آموزش:  6 ساعت     تعداد دیسک : 2DVD

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش حرفه ای طراحی داخلی در محیط 3DMAX Ineriore Designساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب 3DMax

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش  منحصر به فرد Rhino Ceros مشتمل بر 8 ساعت آموزشساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Rhino Ceros

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع و پیشرفته SketchUp 8 به همراه آموزش V-Ray در Sketchupساعت آموزش:  7 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب Sketchup 8  و V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 آموزش جامع و پیشرفته  نور پردازی داخلی و خارجی با V-Rayدر 3DMax به همراه اجرای 10 پروژه عملی با توضیح جزئیات کامل (برای اولین بار در ایران)ساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار نصب V-Ray

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش  طراحی کابینت آشپزخانه KitchenDrawساعت آموزش:  8 ساعت     تعداد دیسک : 2DVDبه همراه نرم افزار KitkenDraw

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش انیمیشن سازی در Poser مقدمه-ساخت صحنه جدید-دخیره و فراخوانی-ورود تصویر-ورود فیلم-ورود صدا-ورود آبجکت-ورود بی وی اچ-خروج ابجکت-کپی از فریم ها-بازگشت به صحنه اولیه-تغییر سن-پوشاندن لباس-توازن خودکار-قفل کاراکتر-بازگشتن به سطح-قرینه سازی سطح-خواص-ایجاد اهن ربا-ایجاد موج-نماهای دوربین-حالتهای کاراکتر-خروجی-خروجی محیطی-خروجی نقاشی-نرمی لبه سطوح-تنظیم...

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش شیت بندی در فتوشاپ   نرم افزار فتوشاپ یکی از نرم افزارهایی ست که در رشته معماری هم کاربرد دارد. دوستان عزیز رشته معماری پس از تهیه فایل ها و اسنادی که در نرم افزارهای مختلفی مثل نرم افزار اتوکد یا تری دی مکس یا .. ایجاد کرده و خروجی گرفته اند، این فایل ها را در نرم افزار فتوشاپ وارد کرده و با چیدمانی مناسب ، یک شیت را تهیه  کرده و خروجی می گیرند. در...

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا